План рада за 2022. год.

Без обзира што је почетак 2022. године, као и готово цела претходна година, обележен ванредним околностима и посебним мерама државних орагана у погледу заштите здравља, сматрамо да Удружење не треба да одступи од својих редовних планских активности, имајући у виду да се већина тих активности реализује по фазама током периода дужег од годину дана, а неке имају карактер сталних активности. Реализација планираних активности одвијаће се у скаду са реалним околностима.

Обзиром да је у претходне две године низ активности био успорен или одложен, сматрамо примереним да план за 2022. годину остане исте садржине као и у предходној години.

Уз расположиве капацитете Удружење ће се ангажовати на следећим пословима:

 • Оснивање подружница

Уколико се покаже могућим, предузеће се и активности оснивања подружница у Србији, Републици Српској и у иностранству, а у градовима на чијем подручју живи већи број ливањских Срба.

Рок: континуирано

Координатори: Управни одбор

 • Оснивање сеоских одбора

Одбори ће се формирати на нивоу села чији некадашљи житељи и њихови потомци искажу интерес за таквим обликом организовања, а нарочито при реализацији послова везаних за одређено село и његове житеље.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор

 • Санација и завршетак Спомен–капеле (костурнице) у Ливну

Фаза овог обимног, вишегодишњег пројекта, планирана за 2022. годину, подразумева радове на сређивању унутрашњости, што подразумева: отклањање влаге, поставку иконе свете Великомученице Марине; поставку стаклених изложбених витрина.

Рок: 2022.година

Координатори: отац Предраг Црепуља, Милош Дамњановић и Бранко Лаганин

 • Санација цркве Успења Пресвете Богородице у Ливну

Због значаја обнове цркве Удружење ОМЛ даје свој допринос у складу са могућностима и уз сагласност Парохије и Епархије које су носици овог пројекта. За 2022.годину планира се израда нових делова мобилијара.

Рок: континуирано

Координатор: отац Предраг Црепуља, Управни одбор Удружења

 • Обнова других цркава и сређивање гробаља
 • Обнова цркве и сређивање гробља у Голињеву

За 2022. годину планира се одржавање очишћеног гробља и црквишта, прикупљање средстава за другу фазу уређења цркве (поплочавање пода, израда плафона, израда и постављање иконостаса и часне трпезе, набавка палионице за свеће, бетонирање стаза око цркве и сл), као и даље успостављање контаката са потомцима почивших на том православном гробљу.

Рок: 2022. година

Координатор: Милош Дамњановић и Синиша Јагодић

 • Спомен гробље на Барјаку и ограђивање православног гробља у Челебићу

У фазној реализацији овог пројекта за 2022. годину планирају се радови који подразумевају израду и поставку плоче са поименичним списком страдалих и то на страни споменика окренутој ка унутрашњости гробља. Такође, наставиће се са сагледавањем могућности изградње гробљанске капеле на православном гробљу, што ће се, такође, изводити фазно.

Рок: током 2022.

Координатор: Одбор села Челебић

 • Ограђивање гробља у Губеру

Прва фаза ограђивања православног гробља у Губеру је завршена, а у 2022. години се планира прикупљање средстава и постављање окапница дуж целе ограде.

Рок: током 2022.

Координатор: Одбор села Губер

 • Уређење православног гробља у Чапразлијама, као и остала православна гробља на подручју Ливна

У току 2022.године наставиће се радови на уређењу спомен гробља у Чапразлијама, што конкретно подразумева рашчишћавање растиња са обе стране ограде гробља, као и редовно кошење.

Када је реч о гробљима у другим селима наставиће се са успостваљањем контакта са житељима села, као и потомцима покојника у циљу постизања договора о условима кошења гробаља, поправци споменика, подизању или поправци ограде и сл.

Рок: континуирано

Координатори: председници сеоских одбора, о. Предраг Црепуља

 • Црква и парохијски дом у Врбици

Радови на цркви у Врбици односе се на набавку и постављање уређаја за звоно.

У намери прилагођавања парохијског дома у Врбици потребама коначишта, потребно је извршити замену дрвене ПВЦ столаријом, поставити ламинат преко постојећег пода, глетовати и окречити унутрашње зидове. Процењена вредност ових радова је око 3500 евра.

Осим наведеног, у наредном периоду потребно је уредити, односно асфалтирати путни прилаз цркви и парохијском дому у дужини од 150м. Активности су предузете, те су обезбеђена средства, а у суфинансирању ће учествовати и Општина Ливно.

Рок: континуирано

Координатори: Никола Петровић, Сава Шуњка, парох Предраг Црепуља

Обележавање масовних стратишта и обнова споменика

Реализација ове активности подразумева израду документа који садржи:

 • попис масовних стратишта и споменика;
 • детаљан опис обележија-споменика из ранијег периода (пре рата деведесетих);
 • тренутно стање обележија-споменика;
 • могућност приступа стратишту.

За неки од наведених садржаја у великој мери је прибављен материјал. Након израде документа приступиће се сачињавању детаљног плана и предлог начина реконструкције обележија/споменика и редослед израде, као и начин постављања путоказа.

Рок: континуирано 

Координатор: Управни одбор

 • Обнова споменика у Чапразлијама

Обнова споменика страдалим Србима села Чапразлије, чија тела су бачена у јаму Самогред, а након 25 година пренета у гробницу над којом је подигнут споменик, који је током грађанског рата 90-тих срушен, подразумева: дефинисање изгледа споменика, као и израду пројекта и израду и постављање споменика. Задатак ће бити реализован фазно. У 2022. години, приступиће се изради потребне документације за обнову споменика.

Рок: 2022. година

Координатор: Никола Ђуран, Милош Дамњановић

 • Помен страдалим Србима Ливањског поља 1941. године

Овај задатак се састоји од више скупова активности, што подразумева:

 • Одржавање годишљих парастоса у: Ливну, Бања Луци, Београду, Новом Саду, на Барјаку, Чапразлијама и другим местима

Одржавање годишњег парастоса Србима страдалим на Огњену Марију 1941. године,  установљено је, у наведеним местима, претходних година. Удружење ОМЛ стараће се о адекватном обавештавању јавности о месту и времену одржавања помена, како би се парастоси омасовили.

Рок: јули 2022.

Координатор: о. Предраг Црепуља, о.Мирко Јамаџија и о.Жељко Ђурица  

 • Изложба и други јавни наступи

Организацијом тематских трибина и јавних наступа Удружење има намеру да обележи годишњице од значаја за живот и културу српског православног становништва са подручија Ливна, као и промоцију књига са тематиком из живота Срба Ливањског поља.

 • Организација изложбе “Срби Ливањског поља – трајање кроз векове”

У 2022. години Удружење ће наставити са приказивањем изложбе у више градова Србије и земаља региона.

 • Формирање база података и архива Удружења

Ова активност је континуираног карактера, а у поступку њене реализације је неопходно успоставити контакте са појединцима, али и институцијама (архиви, музеји, институти исл.) Србије и Српске, у циљу сагледавања грађе коју те институције поседују, као и прибављања стучних савета о дефинисању грађе, начину њеног прикупљања, архивирања исл. Такође, пожељно је хармонизовати деловење Удружења са другим удружењима грађана са подручија од Ливна до Грахова која имају у плану (или су реализовала) сличне активности. Ова активност реализоваће се израдом више различитих база подтака, као:

 • расељених Ливњака и потомака

Израда ове базе података је у тестној фази и проналажењу решења за поставку сервера и задужење особа за унос и ажурирање података. База ће се пунити јединственом формом образаца доступног јавности ради попуњавања, који је део електронске апликације.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор 

 • страдалих ливњских Срба у ратовима у 20. веку (по категоријама: војници, цивили, заробљеници…)

Рок: континуирано

Координатор: Александар Радета

 • логора, јама и других стратишта

Рок: континуирано

Координатор: Александар Радета

 • етнографке и етнолошке баштине

Ова база подразумева сакупљање предмета и рукотворина и или њихових фотографија, опис начина употребе и израде, као и записивање књижевног народног стваралаштва, опис музичких инструмената и снимак музичког стваралаштва исл.

Рок: континуирано

Координатори: о.Предраг Црепуља, о.Жељко Ђурица и Јасна Вујчић

 • архив Удружења

Формирање архива Удружења је дугорочан посао, који се започиње прикупљањем оригиналних, скенираних или копираних докумената, записа, фотографија и сл. историјског и демографског карактера везаних за живот Срба са подручија од Ливна до Грахова.  У оквиру ових послова извршиће се и скенирање и фотокопирање црквених матичних књига.

Рок: континуирано

Координатори: Управни одбор

 • Божићно и васкршње даривање

Реализација овог задатка обухвата прибављање информација неопходних за утврђивање ажурних података о броју деце старости до 20 година, као и самохраних старачких домаћинстава којима ће Удружење упутити пакете поводом божићних и ускршњих празника.

Рок: 2022.

Координатор: Ана Кришто и Управни одбор Удружења

 • Школа основа српског писма и језика

Удружење ОМЛ, у договору са Парохијом лијевањском и професорком српског језика и књижевности, Аном Кришто, која је израдила програм и почела са одржавањем часова, дефинисаће потрбе ове школе током 2022. године и настојати да изађе у сусрет у складу са могућностима.

Рок: током 2022.

Координатор: Управни одбор Удружења и о.Предраг Црепуља и Ана Кришто

 • Евидентирање имовине у власништву Православне црквене општине Лијевно у Ливну (парохије у Ливањском пољу)

Овај задатак се преноси у потпуности из планова од 2015. године. Удружење ће дефинисати пројекат Пописа имовине парохија: Лијевно, Врбица, Губин и Црни Луг – према историји власништва парцеле (почетно стање на дан 1.12.1914; евиденција конфисковане имовине; премеравање и укињижба имовине парохија). Пројекат подразумева предрачун трошкова и дефинисање институција и појединаца, стручних сарадника на пројекту.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор

 • Информисање и административно правна помоћ за питања повратка и регулисања имовинско правних односа

За пружање помоћи у погледу административно-правних ствари, регулисања имовинских питања исл, Удружење не располаже стручним и другим ресурсима. Ипак, имајући у виду да су питања од значаја за расељену популацију везана за акта која доносе државни органи, те да се информисање јавности одвија јавном објавом и конкурсима на званичним интернет страницама тих органа, Удружење ће путем своје интернет странице обавештавати чланство уз одређена формална тумачења.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор

 • Контакти са локалним и државним органима и институцијама и Српском православном црквом

За побољшање услова живота и остварење других захтева од значаја за повратак расељених Срба, континуирани задатак Удружења је успостваљање контаката са органима локалне самоуправе општине Ливно, као и институцијама Републике Српске и Федерације БиХ, а у смислу регулисања питања од значаја за живот у селима насељеним претежно српским становништвом. Питања од заједничког интереса разматраће се у контакту и сарадњи између Удружења, СПЦО Лијевно и Епархије БП.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор

О фазама реализације појединих задатака, као и њиховом коначном завршетку, Управни одбор ће обавештавати чланство и јавност периодичним извештајима и фотографијама путем интернет странице Удружења и електронском поштом, као и Годишњом извештајем на Скупштини. На исти начин, чланство и јавност ће бити обавештавани о приложницима и прилозимаа појединачне активности. 

            УПРАВНИ ОДБОР

              УДРУЖЕЊА ОГЊЕНА МАРИЈА ЛИВАЊСКА

Гордана Достанић,

 Председник Управног одбора, ср