План рада за 2014. год.

За већину активности, које је Удружење ОМЛ започело у 2013. години, предвиђена је фазна реализација током периода дужег од годину дана, док одређене активности дефинисане актима Удружења имају карактер сталних активности Удружења. Из тог разлога План рада за 2014. годину претежно садржи наставак рада на пословима и пројектима дефинисаним и започетим у претходној години.

За релазацију неких појединачних задатака, Удружење именује кооринатора чија је улога:

–       формирање тима који ће радити на реализацији задатка,

–       руковођење свим активности,

–       повремено извештавање чланова Управног одбора о начину рада, као и

–       консултације са УО у вези неопходних промена у односу на постављене оквире одлукама овог органа.

Управни одбор може извршити замену/промену именованог координатора. Подружница Бања Лука може реализацију планом постављених активности вршити именовањем кооринатора подружнице, који ће на реализацији послова деловати у сагласности са координатором именованим од стране Скупштине Удружења.

Током 2014. године Удружење ће своје раположиве расурсе ангажовати на следећим пословима:

 • Оснивање подружница (ОСТВАРЕНО)

Велики број Ливњака и/или њихових потомака данас живи у Новом Саду и насељима која гравитирају Новом Саду. Из тог разлога сматрамо оправданим оснивање подружнице на терену Новог Сада, уз уважавање околности да на подручију Бачког Јарка делује Удружење Ливњана и Граховљана.

Рок: до септембра 2014. године.

Координатор: Дијана Ковачић

 • Оснивање сеоских одбора (ЗАПОЧЕТО)

У циљу: проширења базе чланства, подизања значаја и ефикасности рада Удружења, опсежнијег ширења обавештења о започетим и реализованим пословима, дефинисања посебних активности везаних за одређено село Ливањског поља исл, у претходној години је установљена неформализована организациона јединица Удружење на нивоу села, Одбор села, на челу са председником. Обзиром да је само једно село, Челебић, оформило свој одбор, Удружење ће наставити са подстицањем чланова на оснивање одбора за остала села.

Рок: континуирано

Координатор: Никола Петровић

 • Јавне трибине (ОСТВАРЕНО)

Организацијом тематских јавних тибина Удружење има намеру да обележи јубиларне годишњице од значаја за живот и културу српског православног становништва са подручија Ливна. Како се у 2014. години навршава се 155 година од изградње православне цркве у Ливну и 125 година од постављања њеног каменог звоника, Удружење ће организовати јавну трибину под називом:

–        “Црква Успења пресвете Богородице у Ливну – споменик културе и чувар православља”

По могућству, трибина ће бити одржане у Ливну.

Рок: септембар/октобар 2014. године

Координатор: проф др Бранко Докић

 

 • Дружење и донаторска вечера (ОСТВАРЕНО)

Повремено виђање и дружење позитивно утиче на одржавање присних и чврстих веза некадашњих комшија и пријатеља из детињства и старог краја. Те везе могу допринети и проширењу чланства, подизању степена ефикасности рада и извршења планираних задатака на нивоу који ће задовољити очекивања чланова Удружења. Организацијом сусрета чланова Удружења, њихових породица, потомака и пријатеља, поред дружења и забаве бивших становника Ливањског поља, може се обезбедити и део средстава за финансирање неке од активности предвиђених Планом рада Удружења.

Реализација овог задатка одвијаће се у овој години кроз две активности:

–       Донаторска вечера

Управни одбор Удружења ће благовремено дефинисати и објавити за који пројекат ће бити намењена средства прикупљена на донаторкој вечери

Рок: јуни 2014. године

Координатор: Драган Гаћиновић

–       Организација дружења “на отвореном”

Дружење “на отвореном” организоваће се на простору неког излетишта, уз “програм” који ће подсетити на некадашњи живот у завичају, уз могуће такмичење у чобанским играма исл.

Рок: септембар 2014.године

Координатор: Управни одбор

 • Обележевање масовних стратишта (ЗАПОЧЕТО)

Реализација ове активности подразумева попис масовних стратишта и начин њиховог некадашњег обележевања, као и тренутно стање тог обележија уз израду детаљног плана обнове обележија или предлога решења подизања новог обележија.

Рок: континуирано до 2016.године.

Координатор: Управни одбор

 • Формирање база података и архива Удружења (ЗАПОЧЕТО)

Ова активност је континуираног карактера, у чијем поступку реализације је неопходно успоставити контакте са институцијама типа архива, музеја, института исл. Србије и Српске, у циљу сагледавања грађе коју те институције поседују, као и прибављања стучних савета о дефинисању грађе, начину њеног прикупљања, архивирања исл. Такође, пожељно је хармонизовати деловење Удружења са другим удружењима грађана са подручија од Ливна до Грахова која имају у плану (или су реализовала) сличне активности.

Ова активност реализаоваће се сачињавањем више различитих база подтака, као:

–       расељених Ливњака и потомака

Израда ове базе података започиње дефинисањем јединствене форме образаца доступног јавности ради попуњавања, а који је део посебне електронске апликације

Рок: континуирано

Координатор: Оливера Радета

–       страдалих ливњских Срба у ратовима у 20. веку (по категоријама: војници, цивили, заробљеници…)

Рок: континуирано

Координатор: Александар Радета

–       логора, јама и других стратишта

Рок: континуирано

Координатор: Ранко Радета

–       архив Удружења

Формирање архива Удружења је дугорочан посао, који се започиње прикупљањем оригиналних, скенираних или копираних докумената, записа, фотографија и сл. историјског и етнографског карактера, везаних за живот Срба са подручија од Ливна до Грахова.

Рок: континуирано

Координатор за историјски део архива: Синиша Јагодић

Координатор за етнографски део архива: Јасна Вујчић

 

 • Одржавање православних гробаља у свим насељима општине Ливно (ЗАПОЧЕТО)

Ова активност подразумева: успостваљање контакта са житељима села, као и потомцима покојника у циљу постизања договора о условима кошења гробаља, поправци споменика, подизању или поправци ограде и сл.

Рок: до октобра 2014.године

Координатори: председници сеоских одбора

–       Поправка гробља Кусача у Радановцима

Средствима прикупљеним у 2013. години, ове године започеће се са радовима на поправци гробља Кусача у Радановцима. Послови подразумевају претходну израду плана радова са предрачуном трошкова и избор извођача радова.

Рок: до октобра 2014.године

Координатор: Мирко Вујановић

Имајући у виду да у неким селима нема више српског становништва, те да су православна гробља неактивна, као и да је без сређене базе података расељених ливњака отежано успостављање контаката са потомцима покојника сахрањених на тим гробљима, Управни одбор ће сачинити списак неактивних српска гробља и редослед и начин њиховог одржавања. У том смислу, за текућу годину планира се почетак прве фазе сређивања гробља у Голињеву, што подразумева крчење корова и сагледавање потребе деминирања целог простора гробља

–       Сређивање гробља у Голињеву

Рок: до октобра 2014.године

Координатор: Синиша Јагодић

 • Санација цркве Успења пресвете Богородице у Ливну (ЗАПОЧЕТО)

За потребе санације цркве Успења пресвете Богородице у Ливну израђен је и од институција надлежних за заштиту споменика културе на нивоу Босне и Херцеговине одобрен Пројекат санације. Како је реч о финасијски захтевним радовима, Удружење је своје ангажовање определило на помоћ у санацији најкритичнијих делова, како би се спречило даље пропадање цркве и сачувале вредности које припадају цркви (иконе, библиотека и сл).

У току 2014. године биће завршени радови на санацији крова цркве (започети крајем 2013.) и започети радови на санацији и изради фасаде цркве.

Рок: септембар мај 2014.године.

Координатор: Жељко Ђурица

 • Санација и завршетак Спомен костурнице у Ливну (ДЕЛИМИЧНО ОСТВАРЕНО)

Реализација овог задатка је такође фазна. Друга фаза, планирана за 2014. годину, подразумева радове на унутрашњости костурнице, што укључује: електричарске радове (развођење електричне енергије ради постављања адекватног осватњења, набавку прикладних светиљки исл), осликавање зидова, израду и постављање спискова страдалих и сл.

У оквиру послова извршења овог задатака биће израђен детаљан план радова са предрачуном.

Рок: јули 2014.

Координатор: Бранко Лаганин

 

 • Сређивање унутрашњости цркве Покрова пресвете Богородице у Рујанима (ОСТВАРЕНО)

Црква Покрова пресвете Богородице у Рујанима, делимично је обновљена након грађанског рата, радовима на поправци крова, подашчавању плафона и санирању спољашњег изгледа цркве. Неопходно је приступити сређивању унутрашњоати цркве, што подразумева дефинисање потребних радова и израду предрачуна трошкова.

Рок: октобар 2014.

Координатор: Милош Дамњановић

 • Уређење парохијског дома у Врбици

Ова активност односи се на уређење једне просторије за преноћиште гостију, сређивање купатила и кухиње, као и изградњу пољског тоалета, а све у сврху обележавања илинденских празника.

Рок: јули 2014.

Координатор: Никола Петровић

 • Санација Спомен гробља на Барјаку-Челебић (ДЕЛИМИЧНО ОСТВАРЕНО)

У реализацији прве фазе радова током 2013. године ангажовали су се чланови одбора Челебић. Исти одбор наставиће радове који су дефинисани за другу фазу, планирану за 2014. годину.

Рок: август 2014.

Координатор: председник одбора Челебић

 • Помен страдалим Србима Ливањског поља 1941. године (ОСТВАРЕНО)

Овај задатак се састоји од више скупова активности, што подразумева:

–       Одржавање годишљих парастоса у: Ливну, Бања Луци и Београду

Одржавање годишњег парастоса Србима страдалим на Огњену Марију 1941. године,  установљено је, у наведеним местима, претходних година. Удружење ОМЛ стараће се о адекватном обавештању јавности о месту и времену одржавања помена, како би се парастоси омасовили.

Рок: јули 2014.

Координатор: Управни одбор Удружења

–       Посета Ливну и присуство прастосу страдалим Србима 1941. године

Реализација овог задатка подразумева: анкетирање и израду списка потенцијалних путника, организацију превоза, израду трошковника и дефинисање цене по особи исл.

Рок: 29. јули 2014.

Координатор: Љиља Радић

 • Издавње књиге Огњена Марија Ливањска, на енглеском језику (ОСТВАРЕНО)

На пословима издавања књиге Буда Симоновића, Огњена Марија Ливањска, на енглеском језику, Удружење ће се, у скаду са својим могућностима, ангажовати обраћањем институцијама и потенцијалним донаторима ради прибављања потребних финансијских средстава, као и помоћи у дистрибууцији.

Рок: до краја 2014. године

Координатор: Бранко Докић

 • Сагледавање околности израде пројекта за изградњу бране у Врбици (ЗАПОЧЕТО)

Изградња бране у Врбици је неопходна за решавање проблема снабдевања околних села водом. Брана изграђена у прошлој години није у функцији. За решавање овог питања, од виталног значаја за живот у Ливањском пољу и обнову сточарства, неопходно професионално ангажовање на изради пројкета, избору места будућег вештачког језера, као и каснојој изградњи бране. Такође, ови послови подразумевају и активне контакте са надлежним органима локалне самоуправе општине Ливно.

Рок: октобар 2014.

Координатор: Веселин Шуњка

 • Информисање и административно правна помоћ за питања повратка и регулисања имовинско правних односа (ОСТВАРЕНО)

За пружање помоћи члановима у погледу административно правне помоћи, регулисања имовинско правних односа исл, Удружење не располаже стручним и другим ресурсима. Ипак, имајући у виду да су питања од значаја за расељену популацију везана за акта која доносе државни органи, те да се информисање јавности одвија јавном објавом на званичним интернет страницама тих органа, као и да се регулисање одређених имовинских питања спроводи јавним конкурсима, Удружење ће преко своје интернет странице обавестити чланство и пружити формална тумачења начина пријављивања, попуњавања образаца и сл.

Такође, за прибављање правних писмена, Удружење ће настојати да обезбеди лице које ће бити на услузи расељеним лицима за обављање ових и других административних послова.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор Удружења

 • Контакти са државним и институцијама локалне самоуправе (ДЕЛИМИЧНО ОСТВАРЕНО)

За побољшање услова живота и остварење других захтева од значаја за повратак расељених Срба, континуирани здатак Удружења је успостваљање контаката са органима локалне самоуправе општине Ливно, као и институцијама Републике Српске и Федерације БиХ, а у смислу поправке или изградње инфраструктурних објеката и других питања од значаја за живот у ливањским селима насељеним претежно српским становништвом.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор Удружења

 

 • Божићно и ускршње даривање (ОСТВАРЕНО)

Реализација овог задатка обухвата прибављање информација неопходних за утврђивање ажурних података о броју деце старости до 18 година, као и самохраних старачких домаћинстава којима ће Удружење упутити пакете поводом божићних и ускршњих празника.

Координатор: Управни одбор Удружења

Рок: април/мај и децембар 2014.

О фазама реализације појединих задатака, као и њиховом коначном извршењу и износу утрошених средстава, Управни одбор ће обавештавати чланство и јавност периодичним извештајима путем интернет странице Удружења, као и детаљним извештајем на Скупштини Удружења. На исти начин, чланство и јавност ће редовно бити обавештавани о прилозима, прилижницима и износу прикупљених средстава за појединачне активности.

Управни одбор

      Гордана Достанић,

      председник УО с.р.