План рада за 2015. год.

За већину активности, које је Удружење ОМЛ започело у 2014. години, предвиђена је фазна реализација током периода дужег од годину дана, док одређене активности дефинисане актима Удружења имају карактер сталних активности. Из тог разлога План рада за 2015. годину претежно садржи наставак рада на пословима и пројектима дефинисаним и започетим у претходној години.

За релазацију појединих задатака, Удружење именује кооринатора, чију улогу је непромењена у односу на првобитно дефинисану и односи се на:

 • формирање тима за реализацију задатка,
 • руковођење свим активности у оквиру задатка,
 • повремено извештавање чланова УО о начину рада, као и
 • предлагање УО неопходних промена у односу на оквире које је УО поставио својом одлуком.

Управни одбор може извршити замену/промену именованог координатора. Подружнице, што се нарочито односи на Подружницу Бања Лука, могу реализацију планом постављених активности вршити именовањем кооринатора Подружнице, који ће на реализацији послова деловати у сагласности са координатором именованим од стране Скупштине Удружења.

Током 2015. године Удружење ће своје раположиве расурсе ангажовати на следећим пословима:

 • Оснивање подружница

Оснивање подружнице Удружење ће понудити Ливњацима и/или њиховим потомцима који данас живе на подручију градова Приједор, Бијељина, Суботица исл.

Рок: до септембра 2015. године

Координатор: Дијана Ковачић

 • Оснивање сеоских одбора

Усвојени циљеви Удружења, као: проширење базе чланства, подизање значаја и ефикасности рада Удружења, опсежније ширење обавештења о започетим и реализованим пословима, дефинисање посебних активности везаних за одређено село Ливањског поља исл, и даље препознају као прихватљиву неформализовану организациону јединицу Удружење на нивоу села, Одбор села, на челу са председником.

Нарочито ће се обратити пажња на оснивање одбора села Губер, Чапразлије, Врбица и Губин имајући у виду потребу почетка радова на:

 • сређивању православног гробља у Губеру,
 • реконструкције споменика у Чапразлијама,
 • сређивању парохијског дома у Губину и надгробних споменика оцу Ристу Ћатићу и Сајковчанима који су међу првима страдали од усташа и
 • уређења парохијског дома у Врбици за потребе коначишта.

Рок: континуирано

Координатори: Управни одбор

 • Санација цркве Успења пресвете Богородице у Ливну

За потребе санације цркве Успења пресвете Богородице у Ливну израђен је и од институција надлежних за заштиту споменика културе на нивоу Босне и Херцеговине одобрен Пројекат санације. Како је реч о финасијски захтевним радовима, Удружење је своје ангажовање определило на помоћ у санацији најкритичнијих делова, како би се спречило даље пропадање цркве и сачувале вредности које припадају цркви (иконе, библиотека и сл).

У току 2015. године Удружење ће започети радове на санацији и изради фасаде цркве.

Рок: септембар 2015.године.

Координатор: Жељко Ђурица

 • Санација и завршетак Спомен костурнице у Ливну

Реализација овог задатка је такође фазна. Трећа фаза, планирана за 2015. годину, подразумева радове на унутрашњости костурнице, што укључује: осликавање зидова, израду и постављање спискова страдалих и сл.

У оквиру послова извршења овог задатака биће израђен детаљан план радова са предрачуном.

Рок: јули 2015.

Координатор: Бранко Лаганин и Милош Дамњановић

 • Обнова цркве Покрова пресвете Богородице и православног гробља у Рујанима

Црква Покрова пресвете Богородице у Рујанима делимично је обновљена након грађанског рата, као и радовима изведеним током прве фазе у 2014. години. У 2015. години приступиће се изради плана и предрачуна за поправку и санацију ограде православног гробља у Рујанима.

Рок: октобар 2015.

Координатор: Милош Дамњановић

 

 • Обнова цркве и сређивање гробља у Голињеву

Након извршене прве фазе, која је подразумевала чишћење терена, за текућу годину планира се почетак друге фазе обнове цркве у Голињеву, што подразумева израду плана тј. пројекта подизања цркве на темељима старе цркве, као и успостављање контакта са потомцима почивших на православном гробљу у Голињеву ради сређивања гробља.

Рок: до октобра 2015.године

Координатор: Милош Дамњановић и Синиша Јагодић

 • Санација Спомен гробља на Барјаку-Челебић

У реализацији треће фазе радова током 2015. године и даље ће се ангажовати чланови одбора Челебић. Радови подразумевају израду списка-именика свих страдалих у школи у Челебићу и јами Бикуши, који ће бити постављен на страни споменика окренутој ка унутрашњости гробља.

Такође, планира се израда споменика страдалим Челебићанима у рату 90-тих година 20.века и његово постављање на православном гробљу у Челебићу.

Рок: август 2015.

Координатор: председник одбора Челебић

 • Православна гробаља у насељима општине Ливно

Ова активност подразумева: успостваљање контакта са житељима села, као и потомцима покојника у циљу постизања договора о условима кошења гробаља, поправци споменика, подизању или поправци ограде и сл.

Рок: континуирано

Координатори: председници сеоских одбора

 • Поправка гробља Кусача у Радановцима

Друга фаза сређивања гробља Кусача у Радановцима извршиће се у складу са планом даљих радова и извора њиховог финансирања које ће Удружењу доставити Одбор Радановци.

Рок: до октобра 2015.године

Координатор: Мирко Вујановић

 • Обележевање и обнова масовних стратишта/споменика

Реализација ове активности подразумева израду документа који садржи:

 • попис масовних стратишта/споменика;
 • детаљан опис обележија/споменика над стратиштем из ранијег периода (пре рата деведесетих);
 • тренутно стање обележије/споменика;
 • могућност приступа стратишту.

Након тога израдиће се детаљан план и предлог начина реконструкције обележија/споменика и редослед израде, као и начин постављања путоказа.

Рок: континуирано до 2016. године.

Координатор: Управни одбор

 • Помен страдалим Србима Ливањског поља 1941. године

Овај задатак се састоји од више скупова активности, што подразумева:

 

 • Одржавање годишљих парастоса у: Ливну, Бања Луци, Београду и на Барјаку

Одржавање годишњег парастоса Србима страдалим на Огњену Марију 1941. године, установљено је, у наведеним местима, претходних година. Удружење ОМЛ стараће се о адекватном обавештању јавности о месту и времену одржавања помена, како би се парастоси омасовили.

Рок: јули 2015.

Координатор: Управни одбор

 • Посета Ливну и присуство прастосу страдалим Србима 1941. године

Реализација овог задатка подразумева: анкетирање и израду списка потенцијалних путника, организацију превоза, израду трошковника и дефинисање цене по особи исл.

Рок: 29. јули 2015.

Координатор: Дијана Ковачић

 • Трибине и јавни наступи

Организацијом тематских трибина и јавних наступа Удружење има намеру да обележи јубиларне годишњице од значаја за живот и културу српског православног становништва са подручија Ливна, као и промоцију књига са тематиком из живота Срба Ливањског поља.

У 2015. години, Удружење ће организовати трибину под називом:

 • “Образовање и школство Срба Ливањског поља”

Трибина/промоција књиге о школству у Ливну, која је у припреми, биће одржана у Ливну.

Рок: октобар 2015. године

Координатор: проф др Бранко Докић

 

 • Припрема изложбе “Срби на подручју Ливњског поља”

За реализацију овог задатка неопходно је прикупљање и припрема изложбеног материјала који ће обухватити слике живота Срба на ливањском подручију, као и одабир стручних особа историјског и етнографског профила.

Изложба ће имати посебне целине: демографија и миграције; страдање у 20. веку; културна и верска баштина.

Рок: новембар 2015. године

Координатор: Гордана Достанић

  

 • Издавње књиге Огњена Марија ливањска, на енглеском језику и њена промоција, као и доштампавање петог издања (на српском)

На пословима издавања књиге Буда Симоновића, Огњена Марија ливањска, на енглеском језику, Удружење ће настојати да обезбеди штампу и дистрибуцију књиге, као и промоцију у српским клубовима и удружењима у дијаспори.

Имајући у виду да је пето издање књиге Огњена Марија ливањска готово распродато, Удружење ће, у скаду са својим могућностима, настојати да обезбеди његово доштампавање.

Рок: до краја 2015. године

Координатор: Гордана Достанић и Ђорђе Јовић

 

 • Дружење Срба Ливањског поља

Повремено виђање и дружење позитивно утиче на одржавање присних и чврстих веза некадашњих комшија и пријатеља из детињства и старог краја. Те везе могу допринети и проширењу чланства, подизању степена ефикасности рада и извршења планираних задатака на нивоу који ће задовољити очекивања чланова Удружења.

Организацијом сусрета Срба Ливањског поља Удружење ће у 2015. години настојати да уметничким програмом подсети учеснике на родни крај.

Рок: јуни 2015. године

Координатор: Драган Гаћиновић

 

 • Организација дружења “на отвореном”

Дружење “на отвореном” је један од задатака који у протеклој није реализован. Покушаћемо да то учинимо у 2015. години уз “програм” који ће подсетити на некадашњи живот у завичају, такмичење у чобанским играма исл.

Рок: септембар 2015.године

Координатор: Управни одбор

 • Формирање база података и архива Удружења

Ова активност је континуираног карактера, а у поступку њене реализације је неопходно успоставити контакте са појединцима, али и институцијама (архиви, музеји, институти исл.) Србије и Српске, у циљу сагледавања грађе коју те институције поседују, као и прибављања стучних савета о дефинисању грађе, начину њеног прикупљања, архивирања исл. Такође, пожељно је хармонизовати деловење Удружења са другим удружењима грађана са подручија од Ливна до Грахова која имају у плану (или су реализовала) сличне активности.

Ова активност реализаоваће се израдом више различитих база подтака, као:

 

 • расељених Ливњака и потомака

Израда ове базе података започиње дефинисањем јединствене форме образаца доступног јавности ради попуњавања, а који је део посебне електронске апликације.

Рок: завршетак апликеције април 2015; унос података: континуирано

Координатори: Сава Шуњка и Оливера Радета

 

 • страдалих ливњских Срба у ратовима у 20. веку (по категоријама: војници, цивили, заробљеници…)

Рок: континуирано

Координатор: Александар Радета

 

 • логора, јама и других стратишта

Рок: континуирано

Координатор: Ранко Радета

 

 • етнографке и етнолошке баштине

Ова база подразумева сакупљање предмета и рукотворина и или њихових фотографија, опис начина употребе и израде, као и записивање књижевног народног стваралаштва, опис музичких инструмената и снимак музичког стваралаштва исл.

Рок: континуирано

Координатори: Жељко Ђурица и Јасна Вујчић

 

 • архив Удружења

Формирање архива Удружења је дугорочан посао, који се започиње прикупљањем оригиналних, скенираних или копираних докумената, записа, фотографија и сл. историјског и демографског карактера везаних за живот Срба са подручија од Ливна до Грахова.

Рок: континуирано

Координатори: Синиша Јагодић и Јасна Вујчић

 

 • Божићно и васкршње даривање

Реализација овог задатка обухвата прибављање информација неопходних за утврђивање ажурних података о броју деце старости до 18 година, као и самохраних старачких домаћинстава којима ће Удружење упутити пакете поводом божићних и ускршњих празника.

За даривање деце поводом Васкрса 2015. године, Удружење ће сагледати могућност организовања екскурзије са обиласком објекта културног, верског и традиционалног значаја за Србе.

Координатор: Управни одбор Удружења

Рок: април/мај и децембар 2015.

 • Евидентирање имовине у власништву Православне црквене општине Лијевно у Ливну (парохије у Ливањском пољу)

Током 2015. године Удружење ће дефинисати пројекат Пописа имовине парохија: Лијевно, Врбица, Губин и Црни Луг – према историји власништва парцеле (стање на дан 01.01.2015; почетно стање на дан 1.12.1914; евиденција конфисковане имовине; премеравање и укињижба имовине парохија). Пројекат подразумева предрачун трошкова и дефинисање институција и појединаца, стручних сарадника на пројекту.

Рок: мај 2015. године

Координатор: Управни одбор

 • Информисање и административно правна помоћ за питања повратка и регулисања имовинско правних односа

За пружање помоћи члановима у погледу административно правне помоћи, регулисања имовинско правних односа исл, Удружење не располаже стручним и другим ресурсима. Ипак, имајући у виду да су питања од значаја за расељену популацију везана за акта која доносе државни органи, те да се информисање јавности одвија јавном објавом на званичним интернет страницама тих органа, као и да се регулисање одређених имовинских питања спроводи јавним конкурсима, Удружење ће преко своје интернет странице обавестити чланство и пружити формална тумачења начина пријављивања, попуњавања образаца и сл.

Такође, за прибављање правних писмена, Удружење ће настојати да обезбеди лице које ће бити на услузи расељеним лицима за обављање ових и других административних послова.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор

 • Контакти са државним и институцијама локалне самоуправе

За побољшање услова живота и остварење других захтева од значаја за повратак расељених Срба, континуирани задатак Удружења је успостваљање контаката са органима локалне самоуправе општине Ливно, као и институцијама Републике Српске и Федерације БиХ, а у смислу поправке или изградње инфраструктурних објеката и других питања од значаја за живот у ливањским селима насељеним претежно српским становништвом.

Рок: континуирано

Координатор: Управни одбор

 

О фазама реализације појединих задатака, као и њиховом коначном завршетку, Управни одбор ће обавештавати чланство и јавност периодичним извештајима и фотографијама путем интернет странице Удружења и електронском поштом, као и детаљним извештајем са финансијским стањем на Скупштини Удружења. На исти начин, чланство и јавност ће редовно бити обавештавани о приложницима и прилозима прикупљеним за појединачне активности.

УПРАВНИ ОДБОР

          УДРУЖЕЊА ОГЊЕНА МАРИЈА ЛИВАЊСКА