Статут

Na osnovu člana 22. Zakona o udruženjima (Sl.glasnik RS 51/09 i 99/11, u daljem tekstu Zakon) Skupština Udruženja dana 9. oktobra 2012. godine donosi:

S T A T U T

UDRUŽENjA OGNjENA MARIJA LIVANjSKA

Član 1.

Ovim Statutom „Udruženje Ognjena Marija Livanjska“ (u daljem tekstu: Udruženje) uređuje  i utvrđuje:

1)         naziv i sedište Udruženja;

2)         pravni status Udruženja;

3)         oblast ostvarivanja ciljeva Udruženja;

4)         članove Udruženja, uslove i način učlanjivanja i prestanka članstva;

5)         prava, obaveze i odgovornosti članova Udruženja;

6)         organe Udruženja;

7)         zastupanje Udruženja;

8)         ostvarivanje javnosti rada Udruženja;

9)         način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva Udruženja i raspolaganje sredstvima;

10)       postupak usvajanja finansijskih i drugih izveštaja Udruženja;

11)       izgled i sadržinu pečata;

12)       način odlučivanja o statusnim promenama i prestanku rada;

13)       postupanje sa imovinom Udruženja u slučaju prestanka Udruženja;

14)       postupak za izmene i dopune statuta i postupak donošenja i izmena drugih opštih akata Udruženja, ako ih donosi;

15)       druga pitanja od značaja za rad i članstvo Udruženja.

1.         NAZIV I SEDIŠTE UDRUŽENjA

Član 2.

Pun naziv Udruženja je: „Udruženje Ognjena Marija Livanjska“.

Skraćeni naziv Udruženja je: „Udruženje OML“.

Naziv Udruženja može se promeniti odlukom Skupštine Udruženja, a odluka se donosi dvotrećinskom većinom svih članova Udruženja.

Član 3.

Sedište Udruženja je u Beogradu, ulica Vojvođanska 392 E, Surčin.

Sedište Udruženja može se odlukom Predsednika Udruženja promeniti.

2.         PRAVNI STATUS UDRUŽENjA

Član 4.

Udruženje je dobrovoljna, neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija, osnovana radi ostvarivanja i unapređivanja ciljeva bliže navedenih u ovom Statutu.

Udruženje obavlja poslove od opšteg interesa koji prevazilaze interese njegovih članova i u interesu je javnosti.

Oblast ostvarenja ciljeva Udruženja je očuvanje baštine i kulturno istorijskih spomenika Srba livanjskog kraja.

Član 5.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica. U pravnom prometu nastupa samostalno, u svoje ime i za svoj račun, a za obaveze odgovara svom svojom imovinom.

3.         CILj UDRUŽENjA

Član 6.

Cilj Udruženja je sabranje pravoslavnih Srba iz Livna i šire u okviru opšte misije usmerene na sećanje na žrtve ustaškog zločina, kao i očuvanje obeležja, spomenika, grobalja, kulturnog nasleđa, tradicije i dr. pravoslavnih Srba Livna i livanjskih sela.

Ciljevi Udruženja sprovodiće se sledećim aktivnostima:

1)         organizovanje skupova Udruženja stanovnika Livna i sela, bivših stanovnika, njihovih potomaka i poštovalaca sa ciljem održavanja međusobnih veza i očuvanja srpske kulturne baštine livanjskog kraja;

2)         održavanje spomen-kapele (kosturnice) u porti SPC u Livnu, kao centralnog spomen obeležija žrtvama ustaškog zločina;

3)         pomoć Crkvenoj Opštini Lijevno i Parohiji lijevanjskoj u cilju:

–           održavanja i čuvanja spomen- kapele;

–           očuvanja pravoslavnih spomenika i verskih objekata na svojoj teritoriji;

–           sabiranja i čuvanja pisanih materijala (dokumenata, knjiga, zapisa isl.) o poreklu, životu i običajima Srba;

–           održavanja pravoslavnih grobalja;

4)         prikupljanje pisane i usmene srpske kulturne zaostavštine (običaji, pesme, legende, narodna nošnja isl.);

5)         sakupljanje svih dostupnih štampanih, foto, video i elektronskih zapisa vezanih za poreklo, život, običaje, kultrunu baštinu i stradanje Srba;

6)         organizovanje obrazovnih aktivnosti iz oblasti istirije, etnologije, arheologije isl;

7)         utvrđivanje 30. jula kao Dana sećanja na žrtve;

8)         organizovanje okruglih stolova, izložbi, prezentacija i drugih manifestacija u cilju upotpunjivanja saznanja vezanih za ciljeve Udruženja;

9)         istraživanje do sada neutvrđenih grobnica Srba iz Drugog svetskog rata, eshumiranje i sahrana žrtava;

10)       prikupljanje podataka i sačinjavanje jedinstvene baze podataka ratnim dejstvima, aktivnostima Srba, stradalim i proteranim Srbima tokom rata 1992.-95.;

11)       permanentno inoviranje poimeničnih popisa stradalih;

12)       primereno obeležavanje svih mesta stradanja i oznaka puteva i prilaza tim mestima;

13)       izdavačka delatnost radi promocije rada i ciljeva Udruženja;

14)       istupanje u javnosti u vezi sa ciljevima Udruženja;

15)       saradnja sa drugim udruženjima, pojedincima, institucijama u svrhu ostvarenja ciljeva društva;

16)       ostale aktivnosti u duhu proklamovane opšte misije Udruženja.

Član 7.

U ispunjavanju ciljeva iz člana 5. Statuta, Udruženje će delovati i preduzimati aktivnosti i na teritoriji BiH, a u skladu sa pravnim poretkom BiH, i to u smislu:

1)         organizovanja poseta potomaka i poštovalaca žrtava mestima stradanja i odavanje počasti žrtvama za Dan sećanja na žrtve;

2)         podrške istraživanju i otkrivanju zločina počinjenih u Livnu i selima tokom Drugog svetskog rata, kao i rata 1992.-95. godine, kako bi se o njima sakupile i sačuvale pune informacije i obezbedila pravda za žrtve;

3)         čuvanja uspomena na žrtve obeležavanjem mesta stradanja, osudom varvarskog uništenja spomeničke baštine i negovanjem pijeteta prema žrtvama;

4)         saradnje sa sličnim udruženjima i pojedincima u BiH koji se bave sličnim temama radi razmene informacija i organizovanja zajedničkih aktivnosti, kao i relevantnim institucijama BiH i

5)         druge aktivnosti usmerene na unapređenje opšte misije Udruženja.

4.         ČLANOVI UDRUŽENjA

Član 8.

Svi osnivači Udruženja su članovi Udruženja.

Udruženju mogu pristupiti novi članovi, fizička lica (starosti preko 15 godina) i pravna lica, koja su prethodno popunila i potpisala pristupnicu i dala neopozivu izjavu da prihvataju osnovne ciljeve Udruženja i da će se pridržavati ovog Statuta i drugih akata i odluka Udruženja, uključujući i sve njihove buduće izmene i dopune.

Skupština donosi odluku o prijemu novih članova.

Skupština može proglasiti određena lica, počasnim članom Udruženja, uz njihovu saglasnost.

Član 9.

Prava članova Udruženja su:

1)         da ravnopravno učestvuje na ostvarivanju ciljeva Udruženja i njegovim aktivnostima;

2)         da bira i bude biran u organe Udruženja;

3)         da neposredno učestvuje u radu i odlučivanju u organima čiji je član;

4)         da bude informisan o radu i aktivnostima Udruženja;

5)         druga prava utvrđena ovim Statutom i drugim opštim aktima Udruženja.

Član 10.

Dužnosti članova Udruženja su:

1)         da aktivno doprinose ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2)         da obavljaju poslove, zadatke i aktivnosti određene od nadležnih organa;

3)         da deluju na afirmisanju aktivnosti i delatnosti Udruženja;

4)         da doprinose sprečavanju negativnih pojava ili aktivnosti i blagovremeno ukazuju na  iste, ako se to odnosi na Udruženje, članove njegovih organa i njegove članove;

5)         da svojim ponašanjem čuvaju ugled Udruženja;

6)         da u roku izmiruju propisanu članarinu i

7)         druge dužnosti i obaveze utvrđene ovim Statutom i opštim aktima Udruženja.

Član 11.

Član odgovara Udruženju za postupke kojima nanese štetu ugledu i interesima Udruženja.

Protiv člana čije je ponašanje i delovanje usmereno protiv odluka organa Udruženja ili nečasnim delima i grubim postupcima krši Statut i ciljeve Udruženja i na taj način šteti ugledu Udruženja, sprovodi se postupak pred Upravnim odborom Udruženja, a koji prekršiocu zavisno od težine učinjenog dela, može izreći meru opomene ili uputiti predlog Skupštini za isključenje iz članstva Udruženja.

Član 12.

Članstvo u Udruženju prestaje:

1. istupanjem iz Udruženja (pisanim putem ili činom povratka članske karte);

2. donošenjem odluke Skupštine o isključenju;

3. smrću člana.

Skupština, pored slučaja iz člana 11. ovog Statuta, na predlog Upravnog odbora, može isključiti i člana koji ne izvršava obaveze predviđene ovim Statutom i drugim aktima Udruženja, ili na bilo koji način iskazuje nelojalnost statutarnim ciljevima Udruženja.

Član je odgovoran za naknadu štete u skladu sa Zakonom.

5.         ORGANI UDRUŽENjA, ZASTUPANjE I PREDSTAVLjANjE

Član 13.

Organi Udruženja su: Skupština, Upravni odbor i Predsednik Udruženja.

Predsednik Udruženja predsedava sednicama Skupštine Udruženja.

Udruženje može odlukom Skupštine obrazovati i druga tela Udruženja.

5.1. Skupština

Član 14.

Skupštinu čine svi članovi Udruženja.

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, na poziv Predsednika Udruženja.

Pored Redovne mogu se sazivati i Vanredne sednice Skupštine. Predsednik Udruženja je dužan da sazove  Vanrednu sednicu Skupštine, ako njeno sazivanje, u pisanoj formi,  zatraži:

–           Upravni odbor Udruženja; ili

–           najmanje 10% članova Udruženja.

Vanrednu sednicu Skupštine Predsednik Udruženja može sazvati i na sopstvenu inicijativu.

Član 15.

Skupština Udruženja ima sledeće nadležnosti:

1)         Donosi Statut i druga akta u skladu sa ovim Statutom, kao i njihove izmene i dopune;

2)         Odlučuje o prijemu novih članova;

3)         Odlučuje o statusnim promenama;

4)         Bira i razrešava Predsednika Udruženja;

5)         Bira i razrešava članove Upravnog odbora;

6)         Donosi godišnji plan aktivnosti i finansijski plan;

7)         Usvaja godišnji izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem;

8)         Odlučuje o dodeli priznanja ili proglašenju počasnih članova;

9)         Odlučuje o udruživanju Udruženja u saveze;

10)       Razmatra ostala pitanja vezana za delovanje Udruženja;

11)       Donosi Poslovnik o radu Skupštine Udruženja;

12)       Odlučuje o prestanku rada Udruženja;

13)       Obavlja druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Član 16.

Skupština punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje 51% članova Udruženja.

Svaki član Udruženja ima jedan glas.

Na Skupštini se odlučuje običnom većinom prisutnih članova, osim po pitanjima usvajanja Statuta i njegovih izmena i dopuna i statusnim pitanjima kada se odlučuje dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova.

Član Udruženja može pisanim punomoćjem ovlastiti drugo lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine i da u njegovo ime punovažno glasa.

Član 17.

Način rada Skupštine bliže se reguliše Poslovnikom o radu Skupštine.

5.2. Upravni odbor

Član 18.

Upravni odbor je najviši organ odlučivanja u Udruženju između dva zasedanja Skupštine.

Nadležnosti Upravnog odbora su:

1)         Sprovođenje politike, zaključaka i drugih odluka i akata donetih od strane Skupštine;

2)         Priprema i predlaže Skupštini godišnji plan i finansijski plan Udruženja;

3)         Priprema i predlaže Skupštini na usvajanje godišnji finansijski izvještaj, kao i izvještaj o radu Udruženja;

4)         Preduzima mere za unapređenje rada Udruženja;

5)         Bira ili imenuje i razrešava predstavnike Udruženja u organe, organizacije, asocijacije i druge oblike u koje je Udruženje učlanjeno;

6)         Imenuje komisije, odbore i sl., kao i privremene ili stalne organe Upravnog odbora, a za pripremu akata o kojima odlučuje;

7)         Odlučuje o prijemu lica u radni odnos u Udruženju, kao i njihovim zadacima i primanjima i naknadama za izvršene poslove;

8)         Priprema projekte Udruženja na osnovu kojih konkureše u ime Udruženja za donacije, sponzorstva i druge vrste finansiranja;

9)         Priprema materijal za sednice Skupštine;

10)       Donosi druga opšta akta koja nisu u nadležnosti Skupštine Udruženja;

11)       Donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora i

12)       Vrši druge poslove određene zakonom i ovim Statutom koji nisu u nadležnosti Skupštine Udruženja, kao i poslove koje mu je odredila odlukom prenela Skupština.

Član 19.

Upravni odbor ima osam članova koje bira Skupština Udruženja, a deveti član je Predsednik Udruženja po funkciji.

Mandat članova Upravnog odbora je 2 godine, nakon čega ponovo mogu biti birani.

Članovi Upravnog odbora međusobno biraju predsednika Upravnog odbora.

Za predsednika Upravnog odbora ne može biti izabran Predsenik Udruženja.

Predsednik i članovi Upravnog odbora za svoj rad ne primaju nadoknadu.

Član 20.

Upravni odbor radi na sednicima.

Za punovažno odlučivanje potrebno je prisustvo najmanje 5 članova Upravnog odbora.

Donošenje odluka vrši se običnom većinom prisutnih.

Upravni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje, na poziv predsednika Upravnog odbora, odnosno na predlog Predsednika Udruženja.

Bliže odredbe o načinu rada, odlučivanju i drugim pitanjima od značaja za funkcionisanje Upravnog odbora, uređuju se Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

5.3. Predsednik Udruženja

Član 21.

Predsednika Udruženja bira i razrešava Skupština Udruženja, na period od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Predsednik nije zaposlen u Udruženju.

Član 22.

Predsednik Udruženja organizuje i rukovodi radom Udruženja.

Predsednik Udruženja obavlja sledeće poslove:

1)         zastupa Udruženje;

2)         predstavlja Udruženja u javnosti;

3)         rukovodi poslovanjem Udruženja i stara se o zakonitosti rada;

4)         izvršava planove rada i odluke Skupštine i Upravnog odbora;

5)         priprema administrativna pravila i procedure;

6)         odlučuje o pitanjima zaposlenih i pitanjima iz radnog odnosa;

7)         odlučuje o angažovanju spoljnih saradnika;

8)         izvršava ugovorne i druge obaveze Udruženja;

9)         upravlja imovinom Udruženja, odlučuje o nabavci i prodaji sredstava i opreme Udruženja u vrednosti do 50.000,00 RSD;

10)       održava saradnju sa organima, organizacijama, nosiocima javnih ovlašćenja, pravnim i fizičkim licima i drugima od interesa za Udruženje;

11)       informiše javnost i članove Udruženja o radu Udruženja i njegovih organa, na način koji odredi Skupština (izdavanjem biltena i sl.);

12)       izveštava o svom radu Upravni odbor najmanje dva puta godišnje i

13)       čuva ugled Udruženja i poromoviše njegov rad.

Član 23.

Predsednik Udruženja može sazvati sednicu svakog organa i tela u Udruženju.

Predsednik za svoj rad odgovara Skupštini. Na predlog Upravnog odbora ili 1/3 članova Udruženja može se na Skupštini pokrenuti pitanje poverenja Predsedniku Udruženja. Glasanje o poverenju može da traži i sam Predsednik Udruženja. Odluka o nepoverenju je prihvaćena ako je za nju glasala većina od ukupnog broja članova Udruženja. Izglasavanjem nepoverenja, predsedniku Udruženja prestaje mandat.

Predsednik Udruženja može pre isteka mandata da podnese ostavku.

6.         JAVNOST U RADU

Član 24.

Rad i delovanje Udruženja je javan. Javnost rada i delovanje organa i članstva Udruženja ostvaruje se na javnim skupovima, tribinama, učestvovanjem na okruglim stolovima i na druge načine, uspostavljajući odnose i delujući na javno mnjenje građana,  simpatizera i članova Udruženja.

Godišnji izvještaji o radu, uključujući i finansijske izveštaje, dostupni su javnosti.

Načelo javnosti rada podleže ograničenjima samo u slučajevima poštovanja principa zaštite privatnosti, u skladu sa zakonima Republike Srbije.

7.         ZAPOSLENI I ANGAŽOVANI SARADNICI

Član 25.

Za obavljanje administrativnih poslova Udruženje može angažovati radnike na dobrovoljnoj ili profesionalnoj osnovi.

Zaposleni u Udruženju ne moraju biti članovi Udruženja.

Zaposleni imaju obaveze, odgovornosti i prava u skladu sa zakonom, ovim Statutom i internim aktima Udruženja.

Član 26.

U izvršenju svojih aktivnosti Udruženje može zaključivati ugovore o angažovanju stručnih saradnika (predavača, istraživača, analitičara, konsultanata, savetnika i sl.).

Angažovani  saradnik ne mora biti član Udruženja.

Za saradnika se može angažovati lice sa odgovarajućim moralnim stručnim autoritetom.

8.         IMOVINA (SREDSTVA) I NADZOR

Član 27.

Imovinu Udruženja čine stvari, prava i novac.

Organi, zaposleni i angažovani saradnici Udruženja dužni su da postupaju sa imovinom Udruženja u skladu sa aktima Udruženja, zakonskim propisima Republike Srbije i svojim ovlašćenjima.

Član 28.

Udruženje se finansira sredstvima prikupnjenim članarinom i donacijama pravnih i fizičkih lica.

Članstvo u Udruženju podleže obavezi plaćanja članarine propisane odlukom Skupštine i ne može se uslovljavati drugim davanjima u novcu, stvarima i pravima.

Ugovorima o donaciji ne može se uslovljavati programska aktivnost Udruženja, niti sadržina aktivnosti u pojedinačnim projekatima.

9.         POSTUPAK USVAJANjA FINANSIJSKIH I DRUGIH IZVEŠTAJA

Član 29.

Upravni odbor Udruženja usvaja finansijski plan najkasnije do 30.12. tekuće godine za iduću kalendarsku godinu na predlog Predsednika Udruženja.

Upravni odbor Udruženja podnosi na usvajanje godišnji izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem na prvoj redovnoj godišnjoj Skupštini.

10.       PEČAT I AMBLEM DRUŠTVA

Član 30.

Udruženje ima pečat okruglog oblika sa tekstom: „Udruženje Ognjena Marija Livanjska, Beograd“.

Štambilj Udruženja je sa tekstom naziva Udruženja: „Udruženje Ognjena Marija Livanjska“

Natpisi na pečatu i štambilju su ćirilični.

Član 31.

Udruženje ima amblem na kome je predstavljen lik Svete Velikomučenice Marine – Ognjene Marije.

Amblem se koristi na svim eksternim aktima, uključujući i pečat.

11.       PRESTANAK RADA I STATUSNE PROMENE

Član 32.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Skupština odluku o prestanku rada Udruženja donosi dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova Udruženja.

Udruženje može prestati sa radom i statusnom promenom, spajanjem s drugom organizacijom ili udruženjem, razdvajanjem na dva udruženja ili transformacijom u drugo udruženje, u skladu sa Zakonom.

U slučaju prestanka rada imovina Udruženja se prenosi na crkvenu Opštinu Lijevno u Lijevnu.

12.       STATUT I DRUGA AKTA UDRUŽENjA

Član 33.

Ovaj Statut je punovažan danom usvajanja na Skupštini Udruženja, a primenjuje se danom upisa u nadležni registar.

Ovaj Statut može se menjati i dopunjavati dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova članova Skupštine, a na predlog Predsednika Udruženja, Upravnog odbora ili na predlog 10% članova Udruženja.

Član 34.

Udruženje može imati i druge opšte akte koje donosi Upravni odbor.

13.       ZAVRŠNA ODREDBA

Član 35.

Ovaj Statut objavljuje se na internet stranici Parohije Lijevanjske http://www.lijevno.com i internet starnici Udruženja.

Ovaj Statut dostupan je na uvid članovima Udruženja i drugim zaiteresovanim licima u štampanom formatu u prostorijama Udruženja.