Poziv na treću sednicu skupštine Udruženja Ognjena Marija Livanjska

Poštovani članovi Udruženja,

Obaveštavamo vas da će Treća sednica Skuštine našeg Udruženja biti održana 19. maja 2013. godine u sali Kulturnog centra Čukarica, ulica Turgenjeva 5, u Beogradu sa početkom u 12 časova, te vas pozivamo da na vreme uskladite svoje obavaze i odazovete se ovom pozivu i aktivnom  učešću u radu Skupštine (Ulica Turgenjeva se nalazi na Banovom Brdu, a možete koristiti gradske autobuske linije 23, 37, 52, 53, 58 i 88, ako i tarnvajske 12 i 13).

Upravni odbor Udruženja podneće Skupštini na usvajanje Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem, i predložiti izmene i dopune Plana aktivnosti za 2013. godinu, kao i izbor dva nova člana Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red, kao i detaljni materijali za sednicu Skupštine dostavljeni su elektronskom poštom svim članovima koji su u pristupnici naveli svoje mejl adrese, a sa predmetnim materijalom možete se upoznati i preko internet stranice Udruženja http://www.omlivanjska.com

Istovremeno, obaveštavamo vas i o organizovanju Donatorske večere za pribavljanje sredstava za obnovu unutrašnjih radova kripte – kosturnice u porti pravoslavnog hrama Presvete Bogorodice u Livnu. Više informacija o ovom događaju, na koji vas pozivamo, sa posebnim pijetetom prema svrsi njenog organizovanja, nalazi se na posebnom dopisu-pozivu, kao i na internet stranici Udruženja.

Uvereni smo da ćete, iz poštovanja za rad našeg Udruženja, naći vremena i mogućnosti da se odazovete na oba skupa na koje vas ovom prilikom pozivamo. U slučaju da niste u mogućnosti da prisustvujete skupštini, možete ovlastiti drugu osobu da vas predstavlja i glasa u vaše ime preuzimanjem i popunjavanjem ovog ovlašćenja: Ovlascenje

Do skorog viđenja

S poštovanjem,

Nikola Petrović, predsednik

U slučaju da niste u mogućnosti da prisustvujete skupštini, možete ovlastiti drugu osobu da vas predstavlja i glasa u vaše ime preuzimanjem i popunjavanjem ovog ovlašćenja:

Na osnovu člana 18. Statuta Udruženja OML, Upravni odbor na 6. sednici održanoj 1. aprila 2013. godine donosi

ODLUKU
O sazivanju Skupštine Udruženja OML
I

Saziva se III Skupština Udruženja Ognjena Marija Livanjska, Beograd.
Skupština Udruženja održeće se u 19. maja 2013. godine sa početkom u 12. časova, u  sali Kulturnog centra Čukarica, ulica Turgenjeva 5, u Beogradu.

II
Upravni odbor Udruženja za zakazanu sednicu Skupštine predlaže sledeći

D N E V N I    R E D:
1.    Otvaranje sednice i pozdravna reč Predsednika Udruženja
2.    Izbor radnih tela III Skupštine: (1) Radno predsedništvo /predsednik i dva člana/; (2) Komisija za glasanje /predsednik komisije i dva člana/; (3) Dva overača zapisnika; (4) Zapisničar;
3.    Izveštaj Komisije za glasanje;
4.    Predlog i usvajanje dnevnog reda Skupštine;
5.    Prijem novih članova po primljenim pristupnicama;
6.    Uvodno izlaganje predsednika Upravnog odbora Udruženja o aktivnostima Udruženja između dve sednice i izmeni i dopuni plana aktivnosti za 2013. godinu;
7.    Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Udruženja između dve sednice sa finansijskim izveštajem za 2012.godinu;
8.    Razmatranje i usvajanje Izmena i dopuna plana aktivnosti Udruženja za 2013. godinu;
9.    Donošenje odluke o razrešenju i izboru dva člana Upravnog odbora;
10.    Razno.

III
Lista članova Skupštine utvrđuje se na dan 17.maja 2013. godine, na osnovu spiska članova koji su taj status stekli na osnovu prispelih pristupnica i odluka Upravnog odbora Udruženja. Pravo punovažnog odlučivanja na sednici Skupštine imaju i članovi čiji je prijem izvršen u toku sednice.
IV
Članovima Udruženja utvrđenim prema listi iz tačke III ove Odluke poziv za održavanje Skupštine upućuje se elektronskom poštom ili telefonskim pozivom najkasnije dva dana pre održavanja Skupštine.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici Udruženja.

Upravni odbor ,
Gordana Dostanić,
Predsednik  UO

———————————————————————————————————————

ПОЗИВ НА ТРЕЋУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ОГЊЕНА МАРИЈА ЛИВАЊСКА

Поштовани чланови Удружења,

Обавештавамо вас да ће Трећа седница Скуштине нашег Удружења бити одржана 19. маја 2013. године у сали Културног центра Чукарица, улица Тургењева 5, у Београду са почетком у 12 часова, те вас позивамо да на време ускладите своје обавазе и одазовете се овом позиву и активном  учешћу у раду Скупштине (Улица Тургењева се налази на Бановом Брду, а можете користити градске аутобуске линије 23, 37, 52, 53, 58 и 88, ако и тарнвајске 12 и 13).

Управни одбор Удружења поднеће Скупштини на усвајање Извештај о раду са финансијским извештајем, и предложити измене и допуне Плана активности за 2013. годину, као и избор два нова члана Управног одбора.

Предложени дневни ред, као и детаљни материјали за седницу Скупштине достављени су електронском поштом свим члановима који су у приступници навели своје мејл адресе, а са предметним материјалом можете се упознати и преко интернет странице Удружења www.omlivanjska.com

Истовремено, обавештавамо вас и о организовању Донаторске вечере за прибављање средстава за обнову унутрашњих радова крипте – костурнице у порти православног храма Пресвете Богородице у Ливну. Више информација о овом догађају, на који вас позивамо, са посебним пијететом према сврси њеног организовања, налази се на посебном допису-позиву, као и на интернет страници Удружења.

Уверени смо да ћете, из поштовања за рад нашег Удружења, наћи времена и могућности да се одазовете на оба скупа на које вас овом приликом позивамо. У случају да нисте у могућности да присуствујете скупштини, можете овластити другу особу да вас представља и гласа у ваше име преузимањем и попуњавањем овог овлашћења: Ovlascenje

До скорог виђења

С поштовањем,

Никола Петровић, председник

На основу члана 18. Статута Удружења ОМЛ, Управни одбор на 6. седници одржаној 1. априла 2013. године доноси

ОДЛУКУ
О сазивању Скупштине Удружења ОМЛ

I

Сазива се ИИИ Скупштина Удружења Огњена Марија Ливањска, Београд.
Скупштина Удружења одржеће се у 19. маја 2013. године са почетком у 12. часова, у  сали Културног центра Чукарица, улица Тургењева 5, у Београду.

II
Управни одбор Удружења за заказану седницу Скупштине предлаже следећи

Д Н Е В Н И    Р Е Д:
1.    Отварање седнице и поздравна реч Председника Удружења
2.    Избор радних тела ИИИ Скупштине: (1) Радно председништво /председник и два члана/; (2) Комисија за гласање /председник комисије и два члана/; (3) Два оверача записника; (4) Записничар;
3.    Извештај Комисије за гласање;
4.    Предлог и усвајање дневног реда Скупштине;
5.    Пријем нових чланова по примљеним приступницама;
6.    Уводно излагање председника Управног одбора Удружења о активностима Удружења између две седнице и измени и допуни плана активности за 2013. годину;
7.    Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Удружења између две седнице са финансијским извештајем за 2012.годину;
8.    Разматрање и усвајање Измена и допуна плана активности Удружења за 2013. годину;
9.    Доношење одлуке о разрешењу и избору два члана Управног одбора;
10.    Разно.

III

Листа чланова Скупштине утврђује се на дан 17.маја 2013. године, на основу списка чланова који су тај статус стекли на основу приспелих приступница и одлука Управног одбора Удружења. Право пуноважног одлучивања на седници Скупштине имају и чланови чији је пријем извршен у току седнице.

IV

Члановима Удружења утврђеним према листи из тачке ИИИ ове Одлуке позив за одржавање Скупштине упућује се електронском поштом или телефонским позивом најкасније два дана пре одржавања Скупштине.

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Удружења.

Управни одбор ,
Гордана Достанић,
Председник  УО