Састанак одбора села Челебић о обнови Спомен-гробља и другим темама

У недељу 16.02.2014. године у Сурчину у просторијама МЗ Нови Сурчин одржана је прва овогодишња седница одбора села Челебић, на којој су били присутни бивши становници села који сада живе на територији града Београда. Овом приликом се захваљујемо општина Сурчин која је препознала рад Удружења Огњена Марија Ливањска и дала на коришћење канцеларију МЗ Нови Сурчин у наредном периоду, што ће свакако бити од велике користи Удружењу. На састанку се расправљало о следећим тачкама дневног реда:

1. Извештај о првој фази радова обнове Спомен-гробља у Челебићу (са финансијским извештајем);

2. Извештај о раду одбора између два састанка;

3. Разматрање друге фазе обнове Спомен-гробља;

4. План активности за наредни период;

5. Организација скупа на дан 04.08.2014 у Врбици.

Председник одбора Владо Козомора је обавестио присутне да се највише радило на прикупљању контакт телефона и адреса некадашњих становника села и њихових потомака, али да је потребно интезвније радити на том послу јер за велики број становника и њихових потомака немамо никакве податке. Помоћ око прављења базе ових података, као и базе података о ратом уништеној имовини у селу Челебић, понудио је Душко Шуњка, те је тиме одређен као четврти члан одбора који би радио само на овим пословима. Позивамо све становнике Челебића и њихове потомке да нам доставе ове податке на емаил bonip.bg@gmail.com попуњавајући неки од следећих формулара:

–        Подаци о породицама пореклом из Челебића по мушкој линији

–        Подаци о породицама пореклом из Челебића по женској линији

–        Подаци о некретнинама и уништеним објектима у Челебићу

Договорено је да се што већи број људи пореклом из овог села обавести о два велка посла који нас очекују у наредном периоду: друга фаза обнове Спомен-гробља и организација скупа на Благу Марију у Врбици.  

Током претходних година, установљена је пракса окупљања некадашњих и садашњих становника села Врбичке парохије око цркве у Врбици на Благу Марију (4. август) сваке године. Улогу домаћина сваке године на себе преузимају мештани једног од ових села, а ове године домаћини ће бити управо Челбићани! Веома је битна помоћ у организацији овог скупа јер ћемо на тај начин продужити традицију окупљања за Благу Марију у Врбици.

Највише се ипак говорило о обнови Спомен-гробља у Челебићу. Када је у питању прва фаза обнове, одбор села и присутни су детаљно упознати са тим шта је урађено и колико средтава је утрошено (присутни су добили фотокопије оригиналних рачуна о утрошеном материјалу). Извештај је поднео координатор ове активности Никола Петровић.

Усаглашено је да друга фаза обнове садржи:

– постављање нове плоче на споменику (два могућа алтернативна решења су изложена испод);

– бетонирање преосталих сатаза око гробља;

– израда и постављање металних шипки са чеоне стране;

– израда и постављање металне улазне капије;

– равнање унутрашњег дела гробља и његово уређивање;

– израда саксија за паљење свећа

– фино фуговање зидова ограде гробља и премазивање капе средством за заштиту од атмосферских падавина

– набавка недостајућих алатки за уређење гробља

Највише се дискутовало о идејном решењу и садржају текста спомен-плоче, где су се искристалисала два могућа решења. Постигнута је сагласност да је, ма какво решење буде усвојено, неопходно да на обновљеном споменику, за разлику од старог, буду наведена имена свих жртава.  Договорено је да се коначан избор између два решења донесе до краја марта на састанку на који би требало позвати све оне чији су преци сахрањени у овом гробљу.

Прва опција

На место старе плоче, на спољну страну споменика која гледа ка цести, поставити један већи крст, уз следећи текст:

“СПОМЕН ГРОБЉЕ СРПСКИМ СТАНОВНИЦИМА СЕЛА ЧЕЛЕБИЋА СТРАДАЛИМ 1941. ГОДИНЕ

ВЕРНИ ПОТОМЦИ СВОЈИМ ПРЕЦИМА ПОДИГОШЕ 1956. ГОДИНЕ – ОБНОВИШЕ 2014. ГОДИНЕ”

Имајући у виду да на месту где је била стара плоча нема довољно простора за имена свих страдалих, њихова имена би била исписана на плочи која би стајала на полеђини стуба на којем је стајала стара плоча (на којој за њих има места), која гледа на унутрашњост спомен-гробља. Да би се одржао неки континуитет са старом плочом предлог је да уводни текст буде исти као и на старој плочи:

КРВАВИХ И ТЕШКИХ ДАНА 1941. ГОДИНЕ УСТАШКИ ЗЛОЧИНЦИ НА ЗВЕРСКИ НАЧИН ПОУБИЈАШЕ У ОВОМ КРАЈУ 425 НЕДУЖНИХ ЉУДИ, ЖЕНА И ДЕЦЕ, СРПСКИХ СТАНОВНИКА ЧЕЛЕБИЋА И ОКОЛНИХ СЕЛА

испод кога би се налазио списак имена страдалих.

Друга опција

На место старе плоче, на спољну страну споменика која гледа ка цести, поставила би се копија старе плоче, уз неке ситне исправке.

Пошто за имена свих страдалих нема места са спољне стране споменика, она би била исписана на другој плочи која би стајала на полеђини стуба (на којој за њих има места), која гледа на унутрашњост спомен-гробља, уз уводни текст:

ИМЕНА СРПСКИХ СТАНОВНИКА ЧЕЛЕБИЋА ПОБИЈЕНИХ ОД УСТАША 1941. ГОДИНЕ:

До предстојећег састанка, о чијем датуму ћемо покушати обавестити што више људи, биће познато и колико ће износити трошкови друге фазе радова. О свему овоме је информисан и део Челебићана који живе у Новом Саду, са којима ће комуникација бити појачана. Договорено је и да се упути писмо Челебићанима из дијаспоре са молбом да учествују у овим наступајућим активностима, јер је до сад веома мали број њих пружио подршку. Овим путем позивамо све оне који могу, а пре свега оне који до сада нису помогли у овим пословима, да нам се придруже како би успели привести крају обнову Спомен-гробља у Челебићу.

Удружење Огњена Марија Ливањска – Одбор села Челебић

——————————————————–

Sastanak odbora sela Čelebić o obnovi Spomen-groblja i drugim temama

U nedelju 16.02.2014. godine u Surčinu u prostorijama MZ Novi Surčin održana je prva ovogodišnja sednica odbora sela Čelebić, na kojoj su bili prisutni bivši stanovnici sela koji sada žive na teritoriji grada Beograda. Ovom prilikom se zahvaljujemo opština Surčin koja je prepoznala rad Udruženja Ognjena Marija Livanjska i dala na korišćenje kancelariju MZ Novi Surčin u narednom periodu, što će svakako biti od velike koristi Udruženju. Na sastanku se raspravljalo o sledećim tačkama dnevnog reda:

1. Izveštaj o prvoj fazi radova obnove Spomen-groblja u Čelebiću (sa finansijskim izveštajem);

2. Izveštaj o radu odbora između dva sastanka;

3. Razmatranje druge faze obnove Spomen-groblja;

4. Plan aktivnosti za naredni period;

5. Organizacija skupa na dan 04.08.2014 u Vrbici.

Predsednik odbora Vlado Kozomora je obavestio prisutne da se najviše radilo na prikupljanju kontakt telefona i adresa nekadašnjih stanovnika sela i njihovih potomaka, ali da je potrebno intezvnije raditi na tom poslu jer za veliki broj stanovnika i njihovih potomaka nemamo nikakve podatke. Pomoć oko pravljenja baze ovih podataka, kao i baze podataka o ratom uništenoj imovini u selu Čelebić, ponudio je Duško Šunjka, te je time određen kao četvrti član odbora koji bi radio samo na ovim poslovima. Pozivamo sve stanovnike Čelebića i njihove potomke da nam dostave ove podatke na email bonip.bg@gmail.com popunjavajući neki od sledećih formulara:

–        Podaci o porodicama poreklom iz Čelebića po muškoj liniji

–        Podaci o porodicama poreklom iz Čelebića po ženskoj liniji

–        Podaci o nekretninama i uništenim objektima u Čelebiću

Dogovoreno je da se što veći broj ljudi poreklom iz ovog sela obavesti o dva velka posla koji nas očekuju u narednom periodu: druga faza obnove Spomen-groblja i organizacija skupa na Blagu Mariju u Vrbici.  

Tokom prethodnih godina, ustanovljena je praksa okupljanja nekadašnjih i sadašnjih stanovnika sela Vrbičke parohije oko crkve u Vrbici na Blagu Mariju (4. avgust) svake godine. Ulogu domaćina svake godine na sebe preuzimaju meštani jednog od ovih sela, a ove godine domaćini će biti upravo Čelbićani! Veoma je bitna pomoć u organizaciji ovog skupa jer ćemo na taj način produžiti tradiciju okupljanja za Blagu Mariju u Vrbici.

Najviše se ipak govorilo o obnovi Spomen-groblja u Čelebiću. Kada je u pitanju prva faza obnove, odbor sela i prisutni su detaljno upoznati sa tim šta je urađeno i koliko sredtava je utrošeno (prisutni su dobili fotokopije originalnih računa o utrošenom materijalu). Izveštaj je podneo koordinator ove aktivnosti Nikola Petrović.

Usaglašeno je da druga faza obnove sadrži:

– postavljanje nove ploče na spomeniku (dva moguća alternativna rešenja su izložena ispod);

– betoniranje preostalih sataza oko groblja;

– izrada i postavljanje metalnih šipki sa čeone strane;

– izrada i postavljanje metalne ulazne kapije;

– ravnanje unutrašnjeg dela groblja i njegovo uređivanje;

– izrada saksija za paljenje sveća

– fino fugovanje zidova ograde groblja i premazivanje kape sredstvom za zaštitu od atmosferskih padavina

– nabavka nedostajućih alatki za uređenje groblja

Najviše se diskutovalo o idejnom rešenju i sadržaju teksta spomen-ploče, gde su se iskristalisala dva moguća rešenja. Postignuta je saglasnost da je, ma kakvo rešenje bude usvojeno, neophodno da na obnovljenom spomeniku, za razliku od starog, budu navedena imena svih žrtava.  Dogovoreno je da se konačan izbor između dva rešenja donese do kraja marta na sastanku na koji bi trebalo pozvati sve one čiji su preci sahranjeni u ovom groblju.

Prva opcija

Na mesto stare ploče, na spoljnu stranu spomenika koja gleda ka cesti, postaviti jedan veći krst, uz sledeći tekst:

SPOMEN GROBLjE SRPSKIM STANOVNICIMA SELA ČELEBIĆA STRADALIM 1941. GODINE

VERNI POTOMCI SVOJIM PRECIMA PODIGOŠE 1956. GODINE – OBNOVIŠE 2014. GODINE”

Imajući u vidu da na mestu gde je bila stara ploča nema dovoljno prostora za imena svih stradalih, njihova imena bi bila ispisana na ploči koja bi stajala na poleđini stuba na kojem je stajala stara ploča (na kojoj za njih ima mesta), koja gleda na unutrašnjost spomen-groblja. Da bi se održao neki kontinuitet sa starom pločom predlog je da uvodni tekst bude isti kao i na staroj ploči:

KRVAVIH I TEŠKIH DANA 1941. GODINE USTAŠKI ZLOČINCI NA ZVERSKI NAČIN POUBIJAŠE U OVOM KRAJU 425 NEDUŽNIH LjUDI, ŽENA I DECE, SRPSKIH STANOVNIKA ČELEBIĆA I OKOLNIH SELA

ispod koga bi se nalazio spisak imena stradalih.

Druga opcija

Na mesto stare ploče, na spoljnu stranu spomenika koja gleda ka cesti, postavila bi se kopija stare ploče, uz neke sitne ispravke.

Pošto za imena svih stradalih nema mesta sa spoljne strane spomenika, ona bi bila ispisana na drugoj ploči koja bi stajala na poleđini stuba (na kojoj za njih ima mesta), koja gleda na unutrašnjost spomen-groblja, uz uvodni tekst:

IMENA SRPSKIH STANOVNIKA ČELEBIĆA POBIJENIH OD USTAŠA 1941. GODINE:

Do predstojećeg sastanka, o čijem datumu ćemo pokušati obavestiti što više ljudi, biće poznato i koliko će iznositi troškovi druge faze radova. O svemu ovome je informisan i deo Čelebićana koji žive u Novom Sadu, sa kojima će komunikacija biti pojačana. Dogovoreno je i da se uputi pismo Čelebićanima iz dijaspore sa molbom da učestvuju u ovim nastupajućim aktivnostima, jer je do sad veoma mali broj njih pružio podršku. Ovim putem pozivamo sve one koji mogu, a pre svega one koji do sada nisu pomogli u ovim poslovima, da nam se pridruže kako bi uspeli privesti kraju obnovu Spomen-groblja u Čelebiću.

Udruženje Ognjena Marija Livanjska – Odbor sela Čelebić