Позив на 4. седницу Скупштине Удружења

Четврта седница Скуштине Удружења Огњена Марија Ливањска, одржаће се 15. марта 2014. године у сали Културног центра Чукарица, Тургењева 5, Београд, са почетком у 17.00 часова. Улица Тургењева се налази на Бановом брду, а можете користити градске аутобуске линије 23, 37, 52, 53, 58 и 88, као и тарнвајске 12 и 13.

Позивамо да на време ускладите своје обавeзе и узмете активно учешће у раду Скупштине.

За оне који нису у могућности да лично присуствују Скупштини, на располагању овлашћење за одлучивање које се потписом преноси на другу особу. Молимо вас да, ради успешности рада Скупштине, користите ову могућност.

Управни одбор Удружења

На основу члана 18. Статута Удружења ОМЛ, Управни одбор на I седници у 2014. години,  одржаној 13. фебруара 2014. године доноси

ОДЛУКУ

О сазивању Четврте редовне Скупштине Удружења ОМЛ

I

Сазива се Четврта редовна Скупштина Удружења Огњена Марија Ливањска, Београд.

Скупштина Удружења одржеће се у суботу, 15. марта 2014. године са почетком у 17 часова, у просторијама КЦ Чукарица, Тургењева 5, Београд.

II

Управни одбор Удружења за заказану седницу Скупштине предлаже следећи

Д Н Е В Н И    Р Е Д:

 1. Отварање седнице и поздравна реч Председника Удружења
 2. Избор радних тела IV Скупштине: (1) Радно председништво /председник и два члана/; (2) Комисија за гласање /председник комисије и два члана/; (3) Два оверача записника; (4) Записничар;
 3. Извештај Комисије за гласање;
 4. Пријем нових чланова по примљеним приступницама;
 5. Предлог и усвајање дневног реда Скупштине;
 6. Усвајање Записника са III редовне Скупштине Удружења ОМЛ, Београд;
 7. Уводно излагање председника Управног одбора Удружења о активностима Удружења у 2013. години и плану активности за 2014. годину;
 8. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Удружења у 2013. години;
 9. Разматрање и усвајање Плана активности Удружења за 2014. годину;
 10. Продужење мандата члановима УО, до наредне редовне Скупштине;
 11. Разно.

III

Листа чланова Скупштине утврђује се на дан 15 марта 2014. године, на основу списка чланова који су тај статус стекли на основу приспелих приступница и одлука Управног одбора Удружења. Право пуноважног одлучивања на Четвртој седници Скупштине имају и чланови чији је пријем извршен у току седнице.

IV

Члановима Удружења утврђеним према листи из тачке III ове Одлуке позив за одржавање Скупштине упућује поштом или телефонским позивом најкасније два дана пре одржавања Скупштине.

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Удружења.

Управни одбор

Гордана Достанић, Председник  УО

—————————————————————————–

Poziv na 4. sednicu Skupštine Udruženja

Četvrta sednica Skuštine Udruženja Ognjena Marija Livanjska, održaće se 15. marta 2014. godine u sali Kulturnog centra Čukarica, Turgenjeva 5, Beograd, sa početkom u 17.00 časova. Ulica Turgenjeva se nalazi na Banovom brdu, a možete koristiti gradske autobuske linije 23, 37, 52, 53, 58 i 88, kao i tarnvajske 12 i 13.

Pozivamo da na vreme uskladite svoje obaveze i uzmete aktivno učešće u radu Skupštine.

Za one koji nisu u mogućnosti da lično prisustvuju Skupštini, na raspolaganju ovlašćenje za odlučivanje koje se potpisom prenosi na drugu osobu. Molimo vas da, radi uspešnosti rada Skupštine, koristite ovu mogućnost.

Upravni odbor Udruženja

Na osnovu člana 18. Statuta Udruženja OML, Upravni odbor na I sednici u 2014. godini,  održanoj 13. februara 2014. godine donosi

ODLUKU

O sazivanju Četvrte redovne Skupštine Udruženja OML

I

Saziva se Četvrta redovna Skupština Udruženja Ognjena Marija Livanjska, Beograd.

Skupština Udruženja održeće se u subotu, 15. marta 2014. godine sa početkom u 17 časova, u prostorijama KC Čukarica, Turgenjeva 5, Beograd.

II

Upravni odbor Udruženja za zakazanu sednicu Skupštine predlaže sledeći

D N E V N I    R E D:

Otvaranje sednice i pozdravna reč Predsednika Udruženja
Izbor radnih tela IV Skupštine: (1) Radno predsedništvo /predsednik i dva člana/; (2) Komisija za glasanje /predsednik komisije i dva člana/; (3) Dva overača zapisnika; (4) Zapisničar;
Izveštaj Komisije za glasanje;
Prijem novih članova po primljenim pristupnicama;
Predlog i usvajanje dnevnog reda Skupštine;
Usvajanje Zapisnika sa III redovne Skupštine Udruženja OML, Beograd;
Uvodno izlaganje predsednika Upravnog odbora Udruženja o aktivnostima Udruženja u 2013. godini i planu aktivnosti za 2014. godinu;
Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Udruženja u 2013. godini;
Razmatranje i usvajanje Plana aktivnosti Udruženja za 2014. godinu;
Produženje mandata članovima UO, do naredne redovne Skupštine;
Razno.

III

Lista članova Skupštine utvrđuje se na dan 15 marta 2014. godine, na osnovu spiska članova koji su taj status stekli na osnovu prispelih pristupnica i odluka Upravnog odbora Udruženja. Pravo punovažnog odlučivanja na Četvrtoj sednici Skupštine imaju i članovi čiji je prijem izvršen u toku sednice.

IV

Članovima Udruženja utvrđenim prema listi iz tačke III ove Odluke poziv za održavanje Skupštine upućuje poštom ili telefonskim pozivom najkasnije dva dana pre održavanja Skupštine.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici Udruženja.

Upravni odbor

Gordana Dostanić, Predsednik  UO