Održana prva sednica Upravnog odbora Udruženja Ognjena Marija Livanjska, 13. Novembra 2012. godine

Sastanku Upravnog odbora, koji je održan 13. novembra ove godine, pored članova UO prisustvovali su i istaknuti članovi Humanitarnog društva Ognjena Marija Livanjska, koje je od 1998. godine okupaljalo Srbe livanjskog područija, a 2011. godine brisano iz nadležnog registra Republike Srbije iz razloga formalne prirode -neusaglašenost sa Zakonom o udruženjima građana. Nakon detaljnih informacija koje su UO pružili članovi HD, otac Mirko Jamedžija i g. Ranko Jovanović, o načinu rada HD, njegovim članovima i dokumentima, UO je doneo odluku o punovažnosti članskih karata HD Ognjena Marija Livanjska, kao i kontinuitetu članstva HD sa Udruženjem OML. Naime, svi članovi HD su članovi Udruženja OML. Članovi HD koji ne žele da zadrže status člana u Udruženju OML, mogu o tome pisanim ili usmenim putem obavestiti bilo kog od članova Upravnog odbora.

U vezi sa članstvom u Udruženju, Upravni odbor je sagledao pristupnice prispele posle Osnivačke skupštine i izvršio prijem u članstvo 18 novih kandidata. Takođe, za počasnog člana Udruženja proglašen je Dušan Bastašić iz Banja Luke, predsednik udruženja Jadovno 1941.

Članovi Udruženja zaduženi za aktivnosti koje se odnose na registraciju Udruženja u nadležnom registru, kao i izradu internet stranice Udruženja, obavestili su Upravni odbor o realizaciji tih aktivnosti. U tom smislu Upravni odbor je obavešten da je postupak registracije završen prijemom Rešenja APR. Takođe, završena je prva faza izrade internet stranice Udruženja. Miloš Damnjanović, koji neposredno radi na izradi i administriranju sajta, dao je detaljnu informaciju o sajtu http://www.omlivanjska.com, kao i sadržaju njegovih stranica i podstranica. Predviđeno je da sajt ima srpsku (ćiriličnu i latiničnu) i englesku verziju. Aktivna je trenutno stranica na latiničnom pismu, dok je izrada stranica na ćiriličnom pismu i na engleskom jeziku u toku.

Upravni odbor je doneo odluku o izboru Intesa banke Beograd za otvaranje dinarskog i deviznog računa Udruženja, kao i dvojnom potpisu na računima Udruženja. Istovremeno, Upravni odbor je doneo odluku o izradi pečata Udruženja, u skladu sa odredbama Statuta Udruženja, i izradi novih članskih karata.

U zelji da se od prvih dana osnivanja uspostavi bliska veza Udruženja i Livnjaka u zavičaju, koja će u narednom periodu dobiti trajni oblik i karakter, doneta je odluka da se do kraja ove godine pripreme prigodni božićni pokloni za decu i samohrana staračka domaćinstva u parojihi livanjskoj. Za realizaciju ovih aktivnosti neophodna je koordinacija sa parohom lijevljanskim, ocem Željkom, obzirom da će pokloni biti uručeni putem parohije.

Imajući u vidu da će do kraja ove godine biti održana sednica Skupštine Udruženja (planirani datum 9. decembar) na kojoj će, između ostalog, biti doneta akta o aktivnostima i finansijskom planu Udruženja za 2013. godinu, na sednici Upravnog odbora ustanovljen je Predlog plana aktivnosti koji će biti dostavljen Skupštini na odlučivanje i objavljen nakon usvajanja na Skupštini.
U pripremnim aktivnostima do sednice Skupštine, članovi Upravnog odbora će:
–    sagledati mogućnosti i uspostaviti kontakte sa Livnjacima u Banja Luci, Novom Sadu, Aranđelovcu itd, u cilju osnivanja podružnica Udruženja OML u tim gradovima, a sa namerom jedinstvenog delovanja i koordinacije u izvršenju planova i konkretnih akcija Udruženja,
–    stupiti u kontakt sa predstavnicima drugih sličnih udruženja i zavičajnih udruženja radi razmene ideja, iskustava i sagledavanja mogućnosti organizovanja nekih zajedničkih aktivnosti isl,
–    pripremiti polazne tačke za formiranje arhiva istorijskih i etnografskih dokumenata (uključujući filmove, knjige isl) Udruženja, od značaja za život Srba na livanjskom područiju,
–    imenovati koordinatore za svaku planiranu aktivnost Udruženja za narednu godinu (organizacije skupova sa temama istorijskog, kulturnog i etnografkog karaktera; druženja uz negovanje folkrorne baštine livanjskog područija; pomoć povratnicima; organizacija obnavljanja i održavanja sakralnih i verskih objekata na područiju Livanjskog polja; pomoć parohiji lijevanjskoj isl),
–    sagledati mogućnost pribavljanja sredstava donacije i sponzorstva od državnih organa, preduzeća isl, za realizaciju planova Udruženja.

UPRAVNI ODBOR