Članovima Udruženja Ognjena Marija Livanjska čestitamo godišnjicu rada!

ЧЛАНОВИМА УДРУЖЕЊА ОМЛ ЧЕСТИТАМО ГОДИШЊИЦУ РАДА!

Поштовани чланови и пријатељи Удружења ОМЛ,

Пре равно годину дана, тачније 9. октобра прошле године, одржана је Оснивачка скупштина нашег Удружења. Идеја о активностима и пословима на којима се треба ангажовати чланством у Удружењу било је много. Покушали само да реално сагледамо своје могућности и наша наредна Скупштина усвојила је годишњи план рада, уверена да ће, иако амбициозан, бити и остварен.

Током године, чланови Удружења, њихови рођаци, пријатељи, познаници својим прилозима из земље и иностранства помогли су реализацију пројеката Удружења, о чему је јавност редовно обавештавана путем интернет странице Удуружења. Користимо и ову прилику да им се још једном најсрдачне захвалимо.

У протеклој години наше Удружење је покренуло више активности. Неке су у потпуности реализоване, а неке су у току јер њихово извршење захтева време. Овом приликом вам презентујемо општи извештај о раду, како би свако од вас могао самостално оценити степен задовољства једногодишњим радом, ниво свог личног доприноса оваквим и могуће бољим резултатима, али и размислити о личним могућностима да се активније укључи у будући рад Удружења. Посла има много, идеја још више, али мањка вредних руку и дарованог слободног времена.

Подсећамо вас на чему смо све радили и радимо:

–       Одржане су три седнице Скупштине Удружења и извршене све законске, правне и административно-техничке обавезе за регуларан рад Удружења;

–       Регистрована је званична интернет презентација Удружења, која се редовно ажурира информацијама актуелним за чланство и остале са подручија од Ливна до Грахова;

–       Пригодним даровима деци и самохраним старачким домаћинствима у свим насељима од Ливна до Пеуља честитали смо божићне и васкршње празнике;

–       Основана је бањалучка подружница и њен рад је активиран;

–       Редовно се одржавају контакти, писна, усмена и непосредна комуникација и консултације са управом Парохије лијевањске о животу Срба на подручију од Ливна до Грахова, потребама и степену хитности реаговања на околности, а у оквиру могућности и овлашћења Удружења;

–       У Сурчину је одржан скуп информативног карактера о процедури обнове кућа и решавању имовинских питања;

–       Чланство и сви заинтересовани редовно се обавештавају о значају, као и начину остварења имовинских и грађанских права у Босни и Херцеговини, укључујући и начин пријављивања боравка, прибављања личних докумената, учешћа у попису и сл;

–       У оквиру Удружења је формиран Одбор Челебићана, а покренуте су конкретне активности формирања одбора по свим насељима Ливањског поља;

–       Покренути су пројекти обнове, одржавања и поправке:

  • Спомен костурнице у Ливну – урађен је пројекат, организована и одржана донаторска вечера за прикупљање средстава по том пројекту, као и међусобно дружење. Радови на сређивању унутрашњости костурнице су у току (увођење расвете, набавка мермера, постављање естража, израда спискова страдалих са осликавањем зидова, промена поставке витрина чија је садржина потпуно уништена током грађанског рата у БиХ).
  • За обнову спомен гробља на Барјаку урађен пројекат и прикупљена су средства за прву фазу обнове. Подручије Спомен гробља очистили су Челебићани, одржан је први парастос од будуће редовно установљеног одржавања на дан 3. августа. Радови на поправци ограде и самог споменика су току.
  • За поправку крова на цркви Успења Пресвете Богородице у Ливну урађен је пројекат и прибваљен део новчаних средства. Почетак радова предвиђен је за октобар ове године. По овом послу Удружење је извршило и пријаву на конкурс за доделу средстава Владе Републике Србије, Канцеларија за сарадњу са дијаспором, за пројекат обнове цркве Успења Пресвете Богородице у Ливну. Средства у износу од 200.000 РСД одобрена су Одлуком Канцеларије о чему је потписан уговор између две стране. Отворен је подрачун Удружења за пренос средстава за одобрену намену. Очекује се уплата.
  • За поправку и обнову православних цркава и парохијског дома у: Врбици урађен је пројекат и прикупљен је део средстава. У Врбици је завршена изградња бране, у току су завршни радови постављања санитарија и инсталација на купатилу у Парохијском дому, као и радови на постављању покретног звона до решења будућег статуса цркве од стране надлежних СПЦ. У Губину су у току припреме за сређивање иконостаса.
  • За уређење православних гробља у Радановцима („Кусача“) и Лиштанима прикупљен је део средстава. Радови почињу на пролеће 2014.

–       Успостављена је сарадња са Коалицијом удружења избеглица у Републици Србији и учешће у акцијама Коалиције;

–       Одржани су парастоси у Београду Бања Луци и Ливну, српским жртвама Другог светског рата са подручија Ливна;

–       Преко парохије у Ливну и Епархије бихаћко-петровачке, пред СПЦ је покренут поступак канонизације жртава Другог светског рата са територије ливањског подручија, укључујући и четири православна свештеника која је задесила тешка судбина српског народа ливањског подручија;

–       Учешће у прославама Епархије бихаћко-петровачке, као и посета Његовом Преосвештенству епископу Атанасију;

–       Организација округлог стола “Православно становништво Ливнa и Ливањског поља” је у току. Постигнут је договор са реномираним стручњацима који ће учествовати са рафератима на дефинисане теме, обезбеђен је простор и друга техничка подршка. Скуп је заказан за 26. октобар т.г.

–       Поднет је захтев СО Нови Београд за доделу канцеларијског простора Удружењу. Очекује се одговор надлежних.

–       Од осталих активности на којима се чланови Удужења ангажују, издвајамо:

  • формирање архиве докумената и базе података расељених Ливњака и потомака;
  • прикупљање докумената историјско-културног садржаја и формирање њихових архива;
  • израда библиографије издања о Ливањском пољу;
  • ново издање књиге Буда Симоновића “Огњена Марија Ливањска”.

Удружење ОМЛ данас броји 285 чланова!

Оне који нису стигли да плате чланарину за ову годину, подсећамо да је време да то учине.

Оне који нам се још нису придружили позивамо да то учине и учлане се!

С поштовањем

Председник и управа Удружења ОМЛ

——————————————————————————–

ČLANOVIMA UDRUŽENjA OML ČESTITAMO GODIŠNjICU RADA!

Poštovani članovi i prijatelji Udruženja OML,

Pre ravno godinu dana, tačnije 9. oktobra prošle godine, održana je Osnivačka skupština našeg Udruženja. Ideja o aktivnostima i poslovima na kojima se treba angažovati članstvom u Udruženju bilo je mnogo. Pokušali samo da realno sagledamo svoje mogućnosti i naša naredna Skupština usvojila je godišnji plan rada, uverena da će, iako ambiciozan, biti i ostvaren.

Tokom godine, članovi Udruženja, njihovi rođaci, prijatelji, poznanici svojim prilozima iz zemlje i inostranstva pomogli su realizaciju projekata Udruženja, o čemu je javnost redovno obaveštavana putem internet stranice Uduruženja. Koristimo i ovu priliku da im se još jednom najsrdačne zahvalimo.

U protekloj godini naše Udruženje je pokrenulo više aktivnosti. Neke su u potpunosti realizovane, a neke su u toku jer njihovo izvršenje zahteva vreme. Ovom prilikom vam prezentujemo opšti izveštaj o radu, kako bi svako od vas mogao samostalno oceniti stepen zadovoljstva jednogodišnjim radom, nivo svog ličnog doprinosa ovakvim i moguće boljim rezultatima, ali i razmisliti o ličnim mogućnostima da se aktivnije uključi u budući rad Udruženja. Posla ima mnogo, ideja još više, ali manjka vrednih ruku i darovanog slobodnog vremena.

Podsećamo vas na čemu smo sve radili i radimo:

–           Održane su tri sednice Skupštine Udruženja i izvršene sve zakonske, pravne i administrativno-tehničke obaveze za regularan rad Udruženja;

–           Registrovana je zvanična internet prezentacija Udruženja, koja se redovno ažurira informacijama aktuelnim za članstvo i ostale sa područija od Livna do Grahova;

–           Prigodnim darovima deci i samohranim staračkim domaćinstvima u svim naseljima od Livna do Peulja čestitali smo božićne i vaskršnje praznike;

–           Osnovana je banjalučka podružnica i njen rad je aktiviran;

–           Redovno se održavaju kontakti, pisna, usmena i neposredna komunikacija i konsultacije sa upravom Parohije lijevanjske o životu Srba na područiju od Livna do Grahova, potrebama i stepenu hitnosti reagovanja na okolnosti, a u okviru mogućnosti i ovlašćenja Udruženja;

–           U Surčinu je održan skup informativnog karaktera o proceduri obnove kuća i rešavanju imovinskih pitanja;

–           Članstvo i svi zainteresovani redovno se obaveštavaju o značaju, kao i načinu ostvarenja imovinskih i građanskih prava u Bosni i Hercegovini, uključujući i način prijavljivanja boravka, pribavljanja ličnih dokumenata, učešća u popisu i sl;

–           U okviru Udruženja je formiran Odbor Čelebićana, a pokrenute su konkretne aktivnosti formiranja odbora po svim naseljima Livanjskog polja;

–           Pokrenuti su projekti obnove, održavanja i popravke:

o          Spomen kosturnice u Livnu – urađen je projekat, organizovana i održana donatorska večera za prikupljanje sredstava po tom projektu, kao i međusobno druženje. Radovi na sređivanju unutrašnjosti kosturnice su u toku (uvođenje rasvete, nabavka mermera, postavljanje estraža, izrada spiskova stradalih sa oslikavanjem zidova, promena postavke vitrina čija je sadržina potpuno uništena tokom građanskog rata u BiH).

o          Za obnovu spomen groblja na Barjaku urađen projekat i prikupljena su sredstva za prvu fazu obnove. Područije Spomen groblja očistili su Čelebićani, održan je prvi parastos od buduće redovno ustanovljenog održavanja na dan 3. avgusta. Radovi na popravci ograde i samog spomenika su toku.

o          Za popravku krova na crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Livnu urađen je projekat i pribvaljen deo novčanih sredstva. Početak radova predviđen je za oktobar ove godine. Po ovom poslu Udruženje je izvršilo i prijavu na konkurs za dodelu sredstava Vlade Republike Srbije, Kancelarija za saradnju sa dijasporom, za projekat obnove crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Livnu. Sredstva u iznosu od 200.000 RSD odobrena su Odlukom Kancelarije o čemu je potpisan ugovor između dve strane. Otvoren je podračun Udruženja za prenos sredstava za odobrenu namenu. Očekuje se uplata.

o          Za popravku i obnovu pravoslavnih crkava i parohijskog doma u: Vrbici urađen je projekat i prikupljen je deo sredstava. U Vrbici je završena izgradnja brane, u toku su završni radovi postavljanja sanitarija i instalacija na kupatilu u Parohijskom domu, kao i radovi na postavljanju pokretnog zvona do rešenja budućeg statusa crkve od strane nadležnih SPC. U Gubinu su u toku pripreme za sređivanje ikonostasa.

o          Za uređenje pravoslavnih groblja u Radanovcima („Kusača“) i Lištanima prikupljen je deo sredstava. Radovi počinju na proleće 2014.

–           Uspostavljena je saradnja sa Koalicijom udruženja izbeglica u Republici Srbiji i učešće u akcijama Koalicije;

–           Održani su parastosi u Beogradu Banja Luci i Livnu, srpskim žrtvama Drugog svetskog rata sa područija Livna;

–           Preko parohije u Livnu i Eparhije bihaćko-petrovačke, pred SPC je pokrenut postupak kanonizacije žrtava Drugog svetskog rata sa teritorije livanjskog područija, uključujući i četiri pravoslavna sveštenika koja je zadesila teška sudbina srpskog naroda livanjskog područija;

–           Učešće u proslavama Eparhije bihaćko-petrovačke, kao i poseta Njegovom Preosveštenstvu episkopu Atanasiju;

–           Organizacija okruglog stola “Pravoslavno stanovništvo Livna i Livanjskog polja” je u toku. Postignut je dogovor sa renomiranim stručnjacima koji će učestvovati sa raferatima na definisane teme, obezbeđen je prostor i druga tehnička podrška. Skup je zakazan za 26. oktobar t.g.

–           Podnet je zahtev SO Novi Beograd za dodelu kancelarijskog prostora Udruženju. Očekuje se odgovor nadležnih.

–           Od ostalih aktivnosti na kojima se članovi Uduženja angažuju, izdvajamo:

o          formiranje arhive dokumenata i baze podataka raseljenih Livnjaka i potomaka;

o          prikupljanje dokumenata istorijsko-kulturnog sadržaja i formiranje njihovih arhiva;

o          izrada bibliografije izdanja o Livanjskom polju;

o          novo izdanje knjige Buda Simonovića “Ognjena Marija Livanjska”.

Udruženje OML danas broji 285 članova!

One koji nisu stigli da plate članarinu za ovu godinu, podsećamo da je vreme da to učine.

One koji nam se još nisu pridružili pozivamo da to učine i učlane se!

S poštovanjem,

Predsednik i uprava Udruženja OML

1 thought on “Članovima Udruženja Ognjena Marija Livanjska čestitamo godišnjicu rada!

  1. Повратни пинг: ЧЛАНОВИМА УДРУЖЕЊА ОМЛ ЧЕСТИТАМО ГОДИШЊИЦУ РАДА! | Јадовно 1941.

Затворено за коментаре.