Јавни позив – Министарство за људска права и избеглице БиХ

Ministarstvo za ljudska prava i izbeglice Bosne i Hercegovine objavilo je Javni poziv izbeglim licima iz Bosne i Hercegovine koji žive u zemljama regiona (Crna Gora, Hrvatska i Republika Srbija) za podnošenje prijava za pomoć u rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka u BiH. PREPORUČUJEMO i POZIVAMO sve srpske porodice da podnesu prijave na objavljeni Javni poziv.

Rok za podnošenje prijava je produžen do 31. Avgusta 2013. godine.

Na ovoj stranici možete naći:

– tekst javnog poziva

– informacije i napomene o javnom pozivu koje je sastavilo Udruženje

Internet stranica Ministarstva za ljudska prava i izbeglice BiH je: http://www.mhrr.gov.ba

Brojevi telefona u Ministarstvu za ljudska prava i izbeglice BiH su: 00 387 33 703 912, 00 387 33 703 913 ili 00 387 33 703 914

TEKST JAVNOG POZIVA

Na  osnovu  člana  61..  Zakona  o  upravi  („Službeni  glasnik  BiH“,  broj  32/02  i  102/09)  i  člana  12.  Zakona  o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 5/03, 42/03,
26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09 i 87/12), u saradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvom za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i Odjeljenjem za raseljena lica,  izbjeglice  i stambena  pitanja  Vlade  Brčko distrikta Bosne  i Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje

J A V N I P O Z I V

izbjeglim licima iz Bosne i Hercegovineu zemljama regiona: Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Republici Srbijiza podnošenje prijava za pomoć u rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka u Bosnu i Hercegovinu

Pomoć u rekonstrukciji stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“ u cilju povratka u Bosnu i Hercegovinu, dodjeljuje se izbjeglim licima iz Bosne i Hercegovine koje borave u zemljama regiona: Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, u okviru implementacije zajedničkog regionalnog višegodišnjeg programa sa ciljem  obezbjeđenja trajnih rješenja za najugroženije izbjeglice i interno raseljena lica (u daljem tekstu:
„Regionalni stambeni program“).

Sredstva će se osiguravati iz kontribucija donatora u Fondu Regionalnog stambenog programa kojim upravlja
Razvojna banka Savjeta Evrope.

Koordinator projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a implementator će biti definisan posebnim sporazumom.

I ‐  OPŠTI KRITERIJI/USLOVI ZA DODJELU POMOĆI

Opšti kriteriji/uslovi za dodjelu pomoći  su eliminatorni i obavezujući za sve korisnike pomoći.

Opšti kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika pomoći za rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka  izbjeglih  lica  iz  Bosne  i  Hercegovine  u  cilju  povratka  u  BiH  u  okviru  Regionalnog  stambenog programa su:
1.   da je izbjeglo lice iz Bosne i Hercegovine koje boravi u zemljama regiona: Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj ili Republici Srbiji,
2.   da je na osnovu dobrovoljne odluke kao trajno rješenje izbjegličko‐raseljeničkog  problema  izabrao/la povratak u Bosnu i Hercegovinu,
3.   da   je   utvrđen   status   vlasništva   ili   stanarskog   prava   nad   stambenom   jedinicom   koja   je   predmet rekonstrukcije,
4.   da je na dan 30.04.1991. godine imao/la prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije,
5.   da  se  stambena  jedinica  koja  je  predmet  rekonstrukcije  smatra  neuslovnom  za  stanovanje,  u  skladu  sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uslova,
6.   da on/ona i članovi njegovog/njenog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH, kao i u zemlji sadašnjeg boravka (Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj ili Republici Srbiji) drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom  za stanovanje, a u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uslova i da nisu korisnici pomoći za trajno stambeno zbrinjavanje,
7.   da  nije  primio/la  pomoć  u rekonstrukciji, dovoljnu da  zadovolji  odgovarajuće  standarde  o  minimumu stambenih uslova.

II ‐  POSEBNI KRITERIJI ZA DODJELU POMOĆI

Posebni kriteriji služe za procjenu potreba potencijalnih korisnika pomoći po prioritetima, te pomažu u odabiru korisnika pomoći na transparentan način, poštujući principe jednakopravnosti pristupu pomoći za rekonstrukciju u svrhu povratka. Posebni kriteriji u okviru Regionalnog stambenog programa su:

a)   broj članova i starosna dob članova zajedničkog domaćinstva;

b)    ukupna visina primanja svih članova zajedničkog domaćinstva;

c)    pripadnost podnosioca prijave i/ili članova zajedničkog domaćinstva određenim kategorijama:
‰     – Domaćinstva koja žive u nedostojnim uslovima: Bez tekuće vode, struje, sanitarnih uslova i sl.;
‰     – Invalidnost/onesposobljenje: Lica koja imaju umanjene mentalne ili fizičke sposobnosti usljed bolesti, ozljeda ili ranjavanja koje ometaju normalne svakodnevne aktivnosti i potrebe koje treba riješiti kako bi se omogućilo da ta lica funkcionišu;
‰     – Teška zdravstvena stanja/hronični bolesnici: Lica pod brigom i medicinskim tretmanom, u
uslovima koji  mogu uticati na identifikaciju trajnog rješenja;
‰     – Samohrani   roditelji,   staratelji   ili   hranioci:   Domaćinstva   čiji   su   nosioci   samohrani roditelji, staratelji ili hranioci sa jednim ili više maloljetnih članova;
‰     – Starija lica koja žive sama bez podrške porodice: Lica iznad 65 godina, koja žive bez podrške
porodice;
‰     – Žene izložene riziku: Žene suočene sa rizikom usljed svoga spola  (samohrane majke, udovice,
žene žrtve nasilja i sl.);
‰     – Djeca  ili  adolescenti  izloženi  riziku:  Maloljetnici  sa  roditeljem/starateljem/  hraniocem koji  su  posebno izloženi riziku  (ne pohađaju  školu, djeca sa posebnim obrazovnim potrebama, djeca u sukobu sa zakonom, maloljetni supružnik i sl.);
‰     – Potrebe  za  posebnom  pravnom  i  fizičkom  zaštitom:  Porodice  poginulog  borca,  porodice
nestalih  lica,  porodice  civilnih   žrtava  rata,  bivši  ratni  zarobljenici/logoraši,  žrtve zlostavljanja ili nasilja, uključujući nasilje u porodici i nasilje na osnovu spola – bilo da se radi o  nasilju  u  zemlji     porijekla,  za  vrijeme  sukoba  ili  zemlji  prihvata,  pripadnici  određenih etničkih ili vjerskih grupa i sl.).

III ‐  DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNjAVANjE KRITERIJA

1.) Dokaz da je potencijalni korisnik, nezavisno od formalno‐pravnog statusa, izbjeglo lice iz Bosne i Hercegovine koje boravi u zemljama regiona

Ispunjavanje opšteg kriterija da je potencijalni korisnik pomoći lice koje je izbjeglo iz BiH u Crnoj Gori,
Republici Hrvatskoj ili Republici Srbiji, dokazuje se:
a)     potvrdom  nadležnog  organa zemlje  boravka  (za sve  članove zajedničkog  domaćinstva  prijavljene  za pomoć u rekonstrukciji) ili
b)   potvrdom o prijavi prebivališta/boravišta izdatom u zemlji trenutnog boravka,  za sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva podnosioca zahtjeva za pomoć u rekonstrukciji.

2.)  Dokaz o statusu vlasništva/stanarskog prava
Kao  dokaz  statusa  vlasništva  ili  stanarskog  prava  nad  stambenom  jedinicom  koja  je  predmet  zahtjeva  za dobivanje pomoći u rekonstrukciji, dostavljaju se sljedeći dokumenti:
–     Zemljišno‐knjižni izvadak ili posjedovni list ne stariji od 6 (šest) mjeseci, i/ili
–     CRPC odluka ‐ odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih osoba, i/ili
–     Rješenje o povratu imovine/stanarskog prava ‐ rješenje nadležnog opštinskog organa o povratu i/ili uvođenju u posjed.

3.)  Dokaz o kretanju

Uvjerenjem  o  kretanju  podnosioca  zahtjeva  za  rekonstrukciju  koje  izdaje  nadležni  organ,  dokazuje  se  da  je korisnik  pomoći  na  dan  30.04.1991.  godine  imao  prebivalište  u  stambenoj  jedinici  koja  je  predmet rekonstrukcije. Potrebno je priložiti original uvjerenja o kretanju ili ovjerenu kopiju.

U izuzetnim slučajevima, kada podnosioc zahtjeva nije u mogućnosti dostaviti uvjerenje o kretanju na osnovu kojeg  se  može pouzdano utvrditi prebivalište na dan 30.04.1991. godine, kao dokaz o kretanju pribavlja se izjava dva svjedoka, ovjerena od strane organa nadležnog za ovjeru potpisa.

4.)  Izjava podnosioca prijave

Izjavom podnosioca, koja se ovjerava kod organa nadležnog za ovjeru potpisa, dokazuje se:
a)   da je na osnovu dobrovoljne odluke, kao trajno rješenje izbjegličko‐raseljeničkog problema izabrao/la povratak u Bosnu i Hercegovinu;
b)  da je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuslovna za stanovanje u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uslova;
c)  da korisnik/nosilac domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva koji su prijavljeni za dobivanje pomoći u rekonstrukciji od 1991. godine nemaju na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i u zemlji sadašnjeg boravka (Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj ili Republici Srbiji) drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje, u  skladu sa odgovarajućim standardima o  minimumu stambenih uslova i da nisu korisnici pomoći za trajno stambeno zbrinjavanje;
d)  da korisnik nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajući standard o minimumu stambenih uslova.

Ispunjavanje posebnih kriterija dokazuje se potpisanom i ovjerenom izjavom podnosioca prijave, uključujući i  saglasnost podnosioca prijave za proslijeđivanje podataka nadležnim organima u Bosni i Hercegovini i zemlji trenutnog boravka u regionu u cilju provjere vjerodostojnosti.

Ukoliko se prilikom dodjele pomoći utvrdi da su pojedini podnosioci prijava namjerno ili svjesno dali netačne podatke u prijavi i/ili neistinite navode u izjavi, takva prijava će biti diskvalifikovana.

IV ‐  NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVA I DOSTAVLjANjA DOKUMENTACIJE

Prijave se podnose na propisno popunjenom i ovjerenom aplikacionom obrascu sa izjavom koji je dostupan uz objavljeni  tekst  Javnog  poziva  na  internet  stranici   Ministarstva   za  ljudska  prava  i  izbjeglice   BiH http://www.mhrr.gov.ba,  a  koji  se  može   se  podići  i  u  diplomatsko‐konzularnim  predstavništvima  Bosne   i Hercegovine u zemljama regiona, na adresama kako slijedi:
Crna Gora ‐ Atinska 58, 81000 Podgorica
Republika Hrvatska ‐ Torbarova 9, PP 27, 10001 Zagreb
Republika Srbija ‐ Krunska br. 9, 11000 Beograd

Ministarstvo  za  ljudska  prava  i  izbjeglice  BiH  će  obezbijediti  da  aplikacioni  obrasci,  takođe,  budu dostavljeni institucijama nadležnim za pitanja izbjeglica u Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji.

Popunjen i ovjeren aplikacioni obrazac sa izjavom, skupa sa dokumentima kojima se dokazuje  ispunjavanje opštih  kriterija za dobivanje pomoći kovertira se i dostavlja poštom na adresu: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, 71000 Sarajevo, Trg BiH 3, sa naznakom „JAVNI POZIV – RSP“.

Sve prijave koje budu dostavljene u roku iz javnog poziva, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će evidentirati i skupa sa priloženom dokumentacijom proslijediti na razmatranje odgovarajućoj Komisiji za odabir korisnika.

Dokumentaciju koja nije tražena tekstom javnog poziva nije potrebno dostavljati jer se ista neće uzimati u razmatranje.

Rok za dostavu prijava na javni poziv je 31.8.2013. godine.

Pozivaju se svi oni koji su u ranijem periodu dostavili prijave za registriranje zahtjeva za dobivanje pomoći za rekonstrukciju i povratak da obnove svoje zahtjeve, a u skladu sa ovim javnim pozivom.

Broj:01‐50‐4889/12

Sarajevo, 31. 12. 2012. godine

M I N I S T A R

Mr sc. Damir Ljubić

———————————————————————————————————————

INFORMACIJE I NAPOMENE O JAVNOM POZIVU ZA OBNOVU OBJEKATA

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavilo je 31. decembra 2012. godine Javni poziv izbeglim licima iz Bosne i Hercegovine koja žive u zemljama regiona (Crna Gora, Hrvatska i Republika Srbija) za podnošenje prijava za pomoć u rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka u BiH, koji traje do 31. Avgusta 2013. godine.
Prema informaciji Ministarstva za ljudska prava i izbeglice pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju sva izbegla lica iz BiH koja zive u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, bez obzira na trenutni status. Lica koja nemaju status izbeglice prilažu potvrdu o prebivalištu koja se pribavlja u opštini prebivališta (sadašnjeg mesta stanovanja), i prilaže za sve punoletne osobe (članove domaćinstva) koje su navedene u zahtevu za obnovu.
Potrebno je da lica koja učestvuju na Javnom pozivu prilože dokaz o statusu vlasništva nad objektom za koji se traži obnova – posedovni list. Posedovni list dobija se u Katastru u Livnu i moguće ga je dobiti poštom. Potrebno je uplatiti takse i troškove (u vrednosti od 10 maraka), a zatim priznanicu o uplaćenim taksama poslati poštom ili faksom u katastar u Livnu. Broj posedovnog lista čije izdavanje se zahteva može se dobiti putem telefona. Pri uplati taksi za katastarske usluge izvan BiH, potrebno je u banci naglasiti da uplatilac želi da snosi sve troškove ili provizije vezane za tranzakciju. Ovo su informacije koje smo mi dobili u katastru u Livnu, a predlažemo svakom pojedincu da pozove katastar i još jednom proveri i zatraži sve potrebne informacije na: 00 387 34 206 179 ili na 00 387 34 206 180, proveri na koji način može izvršiti uplatu i u kom roku će im izvod iz katastra biti dostavljen.

Prema informacijama koje smo dobili iz Ministarstva za ljudska prava i izbeglice BiH, ukoliko objekat za koji se podnosi Zahtev za obnovu nije uknjižen ili nije uknjižen kao vlasništvo podnosioca zahteva za obnovu (a reč je o porodičnoj kući sa više korisnika sa jednikim pravom vlasništva/suvlasništva), podnosilac Zahteva za obnovu može biti lice koje je bilo prijavljeno na adresi tog objekta na dan 30. aprila 1991. godine, uz podnošenje izjave saglasnosti ostalih sukorisnika (ili potencijalnih suvlasnika) da zahtev podnosi i u njihovo ime. Ovo podrazumeva da lice koje podnosi Zahtev za obnovu samo u tom postupku zastupa ostala lica koja imaju pravo nad objektom za čiju obnovu se podnosi Zahtev, a ne i prenos vlasničkih ili bilo kojih drugih prava. Davalac izjava o saglasnosti overava izjavu u opštini prebivališta (sadašnje mesto stanovanja). Ove informacije možete proveriti sa Ministarstvom pozivom na neki od sledećih telefona: 00 387 33 703 912, 00 387 33 703 913 ili 00 387 33 703 914. Ukoliko postoji mogućnost poželjno je da se uz Zahtev priloži i zemljišno knjižni uložak za parcelu na kojoj se objekat nalazi.
Dokaz o kretanju je potvrda da je podnosilac Zahteva za obnovu bio prijavljen na adresi objekta koji se obnavlja do 30.04.1991. Ova Potvrda se pribavlja u MUP-u u Livnu. Lica koja nisu u mogućnosti da lično pribave ovu potvrdu u Livnu, mogu dati punomoć drugoj osobi da to učini u njihovo ime. Punomoć se overava od strane punomoći u opštini njegovog prebivališta (sadašnje mesto stanovanja). Za dodatne informacije možete kontaktirati MUP Livno na broj telefona: 00 387 34 201 900.
Prijave za obnovu objekata poslati na adresu: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, BiH, 71000 Sarajevo, Trg BiH br.3, sa napomenom Javni poziv-RSP, najkasnije do 31. Avgusta 2013. godine (31. Avgust je najkasniji datum koji mora nositi pečat poštanske pošiljke iz mesta otprave zahteva).
Za sve nejasnoće i informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom, potrebnom dukumentacijom, načinom popunjavanja obrazaca i slično možete se obratiti nadležnom Ministarstvu, na sledeće brojeve telefona: +387 33 703 912, +387 33 703 913 ili +387 33 703 914.

Takođe, možete kontaktirati i predsednika Udruženja OML, Nikolu Petrovića na broj 064 615 5073
Svima koji podnesu zahtev za obnovu kuća, preporučujemo da informaciju o podnošenju zahteva upute i Udruženju Ognjena Marija Livanjska, u cilju formiranja statističke evidencije o podnetim zahtevima i broju ljudi zainteresovanih za obnovu kuća, kao i da kopiju svih papira i dokumenata poslatih Ministarstvu za ljudska prava i izbeglice zadrže kod sebe.

———————————————————————————————————————————————

PRIMER TEKSTA PUNOMOĆJA ZA PRIBAVLJANJE POTVRDE O MESTU BORAVKA/PREBIVALIŠTA 30.4.1991. GODINE

Punomoc (Word dokument – preuzmite)

PUNOMOĆ

Ovim u svojstvu lica koje je na dan 30. aprila 1991. godine imalo prijavljeno prebivalište na adresi u Bosni i Hercegovini,

mestu:
u ulici
sa kućnim brojem:

OPUNOMOĆUJEM sledeće lice

ime i prezime:
jedinstveni matični broj (jmbg):
sa ličnom kartom br: izdata od:
sa prebivalištem: Republika:
mesto
adresa
broj:

da nadležnom organu MUP – Policijska uprava Livno, u moje ime podnese

–       zahtev za izdavanje potvrde o mom prebivalištu – adresi stanovanja na dan 30. april 1991. godine, te preuzme predmetnu potvrdu i u moje ime potpiše potrebna dokumenta u svrhu izdavanja i preuzimanja predmetne potvrde MUP – Policijska uprava Livno.

Mesto i datum davanja izjave:

____________________________________

Davalac punomoći:

_____________________________________

ime i prezime:

jmbg:

mesto, ulica i broj

sa ličnom kartom br.

izdate od:

———————————————————————————————————————————————

PRIMER TEKSTA IZJAVE VEZANE ZA VLASNIŠTVO NAD OBJEKTOM ZA KOJI SE TRAŽI OBNOVA

Saglasnost (Word dokument – preuzmite)

IZJAVA-SAGLASNOST

 

Ovim izjavljujem da sam SAGLASAN/SAGLASNA, da:

ime i prezime:
jedinstveni matični broj (jmbg):
sa ličnom kartom br: izdata od:
sa prebivalištem: Republika:
mesto
adresa
broj:

i u moje ime podnese Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Zahtev za obnovu kuće na adresi u Bosni i Hercegovini,

mestu:
u ulici
sa kućnim brojem:

Mesto i datum davanja izjave:

____________________________________

Davalac izjave:

ime i prezime:

jmbg:

mesto, ulica i broj

sa ličnom kartom br.

izdate od: