Јавни позив за одрживи повратак

Republika Srpska VLADA

MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA

Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, tel: 051/338-642, faks: 051/338-847

KONKURS TRAJE DO 26. MARTA 2015. GODINE!

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PREUZMITEOVDE Obrazac prijave na Javni oglas za odrzivi povratak_414993521

www.vladars.net   E-mail:mirl@mirl.vladars.net

Na osnovu člana 14. i 20. Zakona o raseljenim licama, povratnicima i izbjeglicama u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/05 i 52/12), i člana 7. Procedure rada za odabir korisnika sredstava odobrenih za potrebe održivog povratka namijenjenih povratnicima i interno raseljenim licima na području Republike Srpske i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, ministar Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske raspisuje

J A V N I O G L A S

za podnošenje prijava za ostvarivanje pomoći iz programa održivog povratka

PREDMET JAVNOG OGLASA JE POMOĆ:

 1. Projektima u zanatstvu i poljoprivredi
 2. Obnovi vjerskih objekata
 3. Obnovi infrastrukturnih, društvenih i drugih javnih objekata

PODNOSIOCI PRIJAVA:

Prijavu na Javni oglas mogu podnijeti:

 • Fizička lica-povratnici u Republiku Srpsku, povratnici u FBiH i interno raseljena lica u RS
 • Pravna lica

Prijave se podnose pojedinačno za svaki vid pomoći iz Javnog oglasa, a jedan podnosilac prijave može aplicirati samo za jednu vrstu pomoći.

Sve nerealizovane, a blagovremene i potpune prijave za pomoć u održivom povratku dostavljene po istom oglasu iz 2014. godine biće ravnopravno razmatrane sa prijavama dostavljenim po ovom oglasu.

PRIJAVA OBAVEZNO TREBA DA SADRŽI:

 1. Osnovne podatke o podnosiocu (ime, prezime, ime oca / naziv pravnog lica)
 2. JMB-za fizička lica / JIB-za pravna lica
 3. Adresa, mjesto povratka, kontakt telefon

OPŠTI KRITERIJUMI:

Za fizička lica- da imaju status povratnika u RS, status povratnika u FBiH ili status interno raseljenog lica:

Prijave obavezno treba da sadrže sljedeće dokumente:

 1. Uvjerenje o ostvarenom povratku izdato od nadležnog opštinskog organa
 2. Kopija CIPS lične karte izdatu u opštini povratka
 3. Dokaz o vlasništvu imovine (ZK izvadak ili Posjedovni list)
 4. Kućna lista izdata u opštini povratka
 5. Kopija tekućeg računa

Za pravna lica:

Prijave obavezno treba da sadrže sljedeće dokumente:

 1. Ovjerena kopija akta o registraciji pravnog subjekta izdata od nadležnog organa
 2. Tehnička dokumentacija o projektu kojim se konkuriše za pomoć
 3. JIB (jedinstveni identifikacioni broj)
 4. Mogućnost učešća u participaciji u projektu
 5. Predmjer radova (ukoliko se radi o infrastrukturnim projektima).

POSEBNI KRITERIJUMI:

Dokaz o pripadnosti kategorijama kao što su: porodice poginulog borca, RVI, porodice nestalih, bivši logoraši, samohrane majke, osobe sa invaliditetom i sl.

NAČIN IZBORA KORISNIKA:

Izbor korisnika pomoći po osnovu ovog javnog oglasa će vršiti Komisija koju će imenovati ministar Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DOSTAVLJANJE PRIJAVA SE VRŠI NA ADRESU:

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Resor za imovinsko-pravne poslove,

Odjeljenje za reintegraciju i resocijalizaciju izbjeglica, raseljenih lica i povratnika Ul. Trg Republike Srpske br. 1

Banja Luka sa naznakom

za Javni oglas za održivi povratak

Javni oglas ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 051/338-670, 051/338-782.

Broj: 18.03/1-07-69/15                                                                                        M I N I S T A R

Datum: 05.03.2015.                                                                                             Davor Čordaš