Одбор за међурелигијску сарадњу Ливно: Представљање обичаја, ношње и хране поводом вјерских празника

Дана  23.11. 2013. у Ливну,православне жене чланице ливањског Одбора за међурелигијску сарадњу, МРВ-а БиХ су организовале први дио пројекта „Представљање обичаја, ношње и хране поводом вјерских празника и улога жена у њима“.

У склопу овога пројекта су приказле слављење Славе, њен значај и вриједност као, не само православног, већ и аутентичног српског обиљежја.

Својим гостима других вјера су показале како изгледа слављење Славе Светог Арханђела Михајла у Ливну и у селима доњег Ливањског поља.

У овом пројекту помогла им је и породица Миле Вујчића, Николе Петровића и Драгана Јовића из доњег Ливањског поља која Славу слави на традиционалан начин, и  која се радо одазвала позиву да пред припадницима других вјероисповјести презентује прослављање Славе. 

 Да би се што вјерније показала атмосфера старог српског сеоског домаћинства нашег краја, у простор у којем је представљен обичај слављења Славе је постављен  стари намјештај,на под су прострте ткане крпаре, а на на зиду су постављене иконе Христа и Богородице, између којих је упаљено кандило.

Пројекат је подразумијевао дочек гостију, обичај „дизања Славе“, говорење типичних здравица, пјевање народних пјесама тога краја, те на крају испраћај гостију.

За вријеме трајања приказа Славе, гостима је објашњено шта представља Славски колач, кољиво, свијећа на трпези, историјат слављења Слава, најчешће Славе у српском народу, са посебним освртом на духовну и вјерску вриједност Славе у православној породици. Са посебним поносом је истакнуто да је обичај славњења Славе у српском народу предложен да буде под заштитом УНЕСЦО као нематеријална баштина једног народа.

Сви учесници Славе, као и православне жене чланице ливањског Међурелигијског одбора су биле у традиционалним ношњама наше регије, о чијем начину израде и значају су информисале госте.

Славска трпеза је била уређена у складу са традиционалним обичајима, што су многи гости са занимањем позитивно похвалили.

Посебне похвале су православне жене добиле јер су  првим дијелом пројекта  успјеле дочарати улогу жене у припремању и служењу Славе, односно показати гостима духовну улогу ове прелијепе нематеријалне баштине српског православног народа,њену вриједност и значај православне жене као чуварице вјере и члана породице заслужног за очување и преношење овог обичаја на покољења.

                                          Ана Кришто

——————————————————————————–

Odbor za međureligijsku saradnju Livno: Predstavljanje običaja, nošnje i hrane povodom vjerskih praznika

Dana  23.11. 2013. u Livnu,pravoslavne žene članice livanjskog Odbora za međureligijsku saradnju, MRV-a BiH su organizovale prvi dio projekta „Predstavljanje običaja, nošnje i hrane povodom vjerskih praznika i uloga žena u njima“.

U sklopu ovoga projekta su prikazle slavljenje Slave, njen značaj i vrijednost kao, ne samo pravoslavnog, već i autentičnog srpskog obilježja.

Svojim gostima drugih vjera su pokazale kako izgleda slavljenje Slave Svetog Arhanđela Mihajla u Livnu i u selima donjeg Livanjskog polja.

U ovom projektu pomogla im je i porodica Mile Vujčića, Nikole Petrovića i Dragana Jovića iz donjeg Livanjskog polja koja Slavu slavi na tradicionalan način, i  koja se rado odazvala pozivu da pred pripadnicima drugih vjeroispovjesti prezentuje proslavljanje Slave.

Da bi se što vjernije pokazala atmosfera starog srpskog seoskog domaćinstva našeg kraja, u prostor u kojem je predstavljen običaj slavljenja Slave je postavljen  stari namještaj,na pod su prostrte tkane krpare, a na na zidu su postavljene ikone Hrista i Bogorodice, između kojih je upaljeno kandilo.

Projekat je podrazumijevao doček gostiju, običaj „dizanja Slave“, govorenje tipičnih zdravica, pjevanje narodnih pjesama toga kraja, te na kraju ispraćaj gostiju.

Za vrijeme trajanja prikaza Slave, gostima je objašnjeno šta predstavlja Slavski kolač, koljivo, svijeća na trpezi, istorijat slavljenja Slava, najčešće Slave u srpskom narodu, sa posebnim osvrtom na duhovnu i vjersku vrijednost Slave u pravoslavnoj porodici. Sa posebnim ponosom je istaknuto da je običaj slavnjenja Slave u srpskom narodu predložen da bude pod zaštitom UNESCO kao nematerijalna baština jednog naroda.

Svi učesnici Slave, kao i pravoslavne žene članice livanjskog Međureligijskog odbora su bile u tradicionalnim nošnjama naše regije, o čijem načinu izrade i značaju su informisale goste.

Slavska trpeza je bila uređena u skladu sa tradicionalnim običajima, što su mnogi gosti sa zanimanjem pozitivno pohvalili.

Posebne pohvale su pravoslavne žene dobile jer su  prvim dijelom projekta  uspjele dočarati ulogu žene u pripremanju i služenju Slave, odnosno pokazati gostima duhovnu ulogu ove prelijepe nematerijalne baštine srpskog pravoslavnog naroda,njenu vrijednost i značaj pravoslavne žene kao čuvarice vjere i člana porodice zaslužnog za očuvanje i prenošenje ovog običaja na pokoljenja.

Ana Krišto