Извештај о првој фази обнове Спомен-гробља у Челебићу

Прва фаза радова на обнови Спомен-гробља на Барјаку у Челебићу је успешно завршена током октобра 2013. године. Почетку радова је претходила израда пројекта обнове Спомен-гробља (https://omlivanjska.com/projekti/celebic/), као и акција прикупљања неопходних средстава, коју су спровели Удружење Огњена Марија Ливањска и Одбор села Челебића који делује у оквиру Удружења. Прилози су сакупљени од 30 лица, махом некадашњих становника овог села, али и осталих чланова Удружења (списак приложника: https://omlivanjska.com/projekti/celebic/priloznici-2/). Овом приликом треба истаћи и похвалити брз и организован начин на који су се Челебићани одазвали и прикупили потребна средства за само 4 месеца. Оригиналним пројектом, предвиђено је да радови у првој фази износе €1,438.46. али је добровољним прилозима прикупљено €1,535.09.

Припреме за радове су кренуле још у јуну месецу, када је једна група Челебићана дошла у своје село да би очистили Спомен-гробље и припремили га за радове, када је служен и молебан за почетак радова (https://omlivanjska.com/2013/06/29/celebicani-u-poseti-svom-celebicu/). Током лета, 3. августа, у Спомен-гробљу је служен и парастос, први икада служен на овом месту (https://omlivanjska.com/2013/08/10/prvi-parastos-stradalima-na-spomen-groblju-u-celebicu/).

Спомен-гробље пре обнове

Радови, које је извео Весо Катић из Богдаша, започети су 11. октобра и завршени 23. oктобра; иако је по оригиналном договору било предвиђено да радови буду изведени током лета, одабрани извођач је био спречен да их изведе у договореном року, те су започети нешто касније. У складу са пројектом, извршени су следећи радови:

– стубови са источне стране као и они уз постоље плоче су фуговани, а бетонске капе на њима избрушене како неби бојом одступале од нових; постоље за плочу са именима страдалих је озидано и измалтерисано са предње стране и са задње, и на тај начин припремљено за постављање плоче; изливена је нова бетонска капа која повезује стубове на постољу;

– на јужној старни зида је затворена рупа од гранате и целом његовом дужином од 40м саливена је нова бетонска  капа;

– на западној страни зида целом дужином од 28м  је саливена бетонска капа и припремљен отвор за постављање капије на улазу у гробље;

– на северној страни је такође целом дужином саливена бетонска капа и озидан део зида који је срушен;

– са унутрашње стране гробља су затворене и фуговане пукотине где год су постојале;

Како је за реализацију пројекта прикупљено нешто више од планираног износа средстава, Удружење је одобрило извођење додатних, неопходних радова и њихово финансирање позајмицом од Удружења. Тако су у октобру, мимо пројектног плана извршени и послови:

– чишћење дела испред постоља где је стајала плоча као и бетонирање целом дужином 30м а ширине 1.7м;

– изливање часне трпезе унутар гробља како би се могла служити Света Литургија и парастоси;

– обележавање простора и прављење саксија за паљење свећа.

Спомен-гробље након обнове

 

Финансијски извештај

Оригиналним пројектом, предвиђено је да радови у првој фази износе €1,438.46. Добровољним прилозима до почетка извођења радова прикупљено €1,535.09.

Тако је коначан износ потрошених средстава €1,752.30 од чега је €217.21 позајмљено од Удружења Огњена Марија Ливањска, док се не прикупе нови прилози.

На материјал је укупно потрошено €777.95, док су мајсторски радови износили €974.35. Од ове суме, извођачу је већ исплаћено €340.00, а остатак ће бити исплаћен до 21.11.2013, до када ће комисија Удружења прегледати и примити радове. Овом приликом, биће сачињен и потписан записник о изведеним радовима између Удружења и извођача радова.

Удружење Огњена Марија и Одбор села Челебића се овом приликом захваљују свима који су дали прилог за ову акцију, Николи Петровићу, председнику Удружења који је координирао овај велики посао, као и извођачу радова Веси Катићу.

У наредном периоду, биће дефинисани радови потребни за другу и коначну фазу радова, који ће укључити и постављање нове плоче на коју ће бити уписана имена страдалих Челебићана као и финансијска средства потребна за ове радове. Ово ће бити и прилика за оне који до сада нису да дају свој допринос завршетку радова. Надамо се да ће обнова Спомен-гробља бити завршена до лета 2014. године, након чега би уследило његово освећење.

УДРУЖЕЊЕ ОГЊЕНА МАРИЈА ЛИВАЊСКА И ОДБОР СЕЛА ЧЕЛЕБИЋА

—————————————————————————————-

Izveštaj o prvoj fazi obnove Spomen-groblja u Čelebiću

Prva faza radova na obnovi Spomen-groblja na Barjaku u Čelebiću je uspešno završena tokom oktobra 2013. godine. Početku radova je prethodila izrada projekta obnove Spomen-groblja (https://omlivanjska.com/projekti/celebic/), kao i akcija prikupljanja neophodnih sredstava, koju su sproveli Udruženje Ognjena Marija Livanjska i Odbor sela Čelebića koji deluje u okviru Udruženja. Prilozi su sakupljeni od 30 lica, mahom nekadašnjih stanovnika ovog sela, ali i ostalih članova Udruženja (spisak priložnika: https://omlivanjska.com/projekti/celebic/priloznici-2/). Ovom prilikom treba istaći i pohvaliti brz i organizovan način na koji su se Čelebićani odazvali i prikupili potrebna sredstva za samo 4 meseca. Originalnim projektom, predviđeno je da radovi u prvoj fazi iznose €1,438.46. ali je dobrovoljnim prilozima prikupljeno €1,535.09.

Pripreme za radove su krenule još u junu mesecu, kada je jedna grupa Čelebićana došla u svoje selo da bi očistili Spomen-groblje i pripremili ga za radove (https://omlivanjska.com/2013/06/29/celebicani-u-poseti-svom-celebicu/), kada je služen i moleban za početak radova. Tokom leta, 3. avgusta, u Spomen-groblju je služen i parastos, prvi ikada služen na ovom mestu (https://omlivanjska.com/2013/08/10/prvi-parastos-stradalima-na-spomen-groblju-u-celebicu/).

Radovi, koje je izveo Veso Katić iz Bogdaša, započeti su 11. oktobra i završeni 23. oktobra; iako je po originalnom dogovoru bilo predviđeno da radovi budu izvedeni tokom leta, odabrani izvođač je bio sprečen da ih izvede u dogovorenom roku, te su započeti nešto kasnije. U skladu sa projektom, izvršeni su sledeći radovi:

– stubovi sa istočne strane kao i oni uz postolje ploče su fugovani, a betonske kape na njima izbrušene kako nebi bojom odstupale od novih; postolje za ploču sa imenima stradalih je ozidano i izmalterisano sa prednje strane i sa zadnje, i na taj način pripremljeno za postavljanje ploče; izlivena je nova betonska kapa koja povezuje stubove na postolju;

– na južnoj starni zida je zatvorena rupa od granate i celom njegovom dužinom od 40m salivena je nova betonska  kapa;

– na zapadnoj strani zida celom dužinom od 28m  je salivena betonska kapa i pripremljen otvor za postavljanje kapije na ulazu u groblje;

– na severnoj strani je takođe celom dužinom salivena betonska kapa i ozidan deo zida koji je srušen;

– sa unutrašnje strane groblja su zatvorene i fugovane pukotine gde god su postojale;

Kako je za realizaciju projekta prikupljeno nešto više od planiranog iznosa sredstava, Udruženje je odobrilo izvođenje dodatnih, neophodnih radova i njihovo finansiranje pozajmicom od Udruženja. Tako su u oktobru, mimo projektnog plana izvršeni i poslovi:

– čišćenje dela ispred postolja gde je stajala ploča kao i betoniranje celom dužinom 30m a širine 1.7m;

– izlivanje časne trpeze unutar groblja kako bi se mogla služiti Sveta Liturgija i parastosi;

– obeležavanje prostora i pravljenje saksija za paljenje sveća.

Finansijski izveštaj

Originalnim projektom, predviđeno je da radovi u prvoj fazi iznose €1,438.46. Dobrovoljnim prilozima do početka izvođenja radova prikupljeno €1,535.09.

Tako je konačan iznos potrošenih sredstava €1,752.30 od čega je €217.21 pozajmljeno od Udruženja Ognjena Marija Livanjska, dok se ne prikupe novi prilozi.

Na materijal je ukupno potrošeno €777.95, dok su majstorski radovi iznosili €974.35. Od ove sume, izvođaču je već isplaćeno €340.00, a ostatak će biti isplaćen do 21.11.2013, do kada će komisija Udruženja pregledati i primiti radove. Ovom prilikom, biće sačinjen i potpisan zapisnik o izvedenim radovima između Udruženja i izvođača radova.

Udruženje Ognjena Marija i Odbor sela Čelebića se ovom prilikom zahvaljuju svima koji su dali prilog za ovu akciju, Nikoli Petroviću, predsedniku Udruženja koji je koordinirao ovaj veliki posao, kao i izvođaču radova Vesi Katiću.

U narednom periodu, biće definisani radovi potrebni za drugu i konačnu fazu radova, koji će uključiti i postavljanje nove ploče na koju će biti upisana imena stradalih Čelebićana kao i finansijska sredstva potrebna za ove radove. Ovo će biti i prilika za one koji do sada nisu da daju svoj doprinos završetku radova. Nadamo se da će obnova Spomen-groblja biti završena do leta 2014. godine, nakon čega bi usledilo njegovo osvećenje.

UDRUŽENjE OGNjENA MARIJA LIVANjSKA I ODBOR SELA ČELEBIĆA